Kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas

Pilnvarotajai iestādei:. Piegādātājam EK deklarācijā jānorāda, kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas fakultatīvas funkcijas ir realizētas. Pilnvarotajai iestādei jāpārbauda, lai neviena no papildfunkcijām, kas realizēta komponentā, nenovestu pie konflikta ar realizētajām obligātajām vai fakultatīvajām funkcijām. STM jāatbilst ieguldīt anonīmā bitcoin prasībām un par tā apstiprināšanu ir atbildīga atbilstošā dalībvalsts, kā tas noteikts B pielikumā. Pilnvarotā iestāde novērtēšanu veic saskaņā ar STM nacionālās daļas prasībām, kuras attiecīgā dalībvalsts ir apstiprinājusi. Vadības nodrošināšanas apakšsistēmas savstarpējās izmantojamības komponentiem nav vajadzīga EK piemērotības lietošanai deklarācija. Lai novērtētu vadības nodrošināšanas apakšsistēmas savstarpējas izmantojamības komponentus, ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Kopienā var izvēlēties moduļus atbilstoši 5. B tabulai:. D moduli ražošanas kvalitātes vadības sistēma var izvēlēties tikai tad, ja ražotājs pielieto kvalitātes sistēmu ražošanai, galaprodukta kontrolei un testēšanai, ko apstiprina un kontrolē pilnvarotā iestāde. H2 moduli pilnīga kvalitātes vadības sistēma ar konstrukcijas pārbaudi var izvēlēties tikai tad, ja ražotājs pielieto kvalitātes sistēmu konstrukcijai, ražošanai, galaprodukta kontrolei un testēšanai, ko apstiprina un kontrolē pilnvarotā iestāde.

Neatkarīgi no izvēlētā moduļa savstarpējas izmantojamības komponentu sertifikācijai, kuriem piemērojamas pamatparametra — drošība — prasības, jāpiemēro A pielikuma Neatkarīgi no izvēlētā moduļa jāpārbauda, lai piegādātāja norādījumi attiecībā uz savstarpējas izmantojamības komponenta tehnisko apkopi būtu atbilstoši šīs SITS 4. Ja tiek izmantots B modulis tipa pārbaudetad tā jāveic uz tehniskās dokumentācijas pārbaudes bāzes sk. B moduļa apraksta 3. Ja tiek izmantots H2 modulis pilnīga kvalitātes vadības sistēma ar konstrukcijas pārbauditad konstrukcijas pārbaudē jāiekļauj šīs SITS visi 4. Šajā nodaļā tiek izskatīta vadības nodrošināšanas apakšsistēmas EK futbola treidings deklarācija. Kā noteikts 2. Tajā iekļauti savstarpējās izmantojamības komponentu apvienojuma, kas ir mezgla daļa, verifikācija; 6. Pilnvarotajai iestādei jāpārbauda, lai papildfunkcijas, kas realizētas mezglā, nenonāktu konfliktā ar realizētajām obligātām vai fakultatīvām funkcijām.

Atbilstoši C pielikumam informācija par lauka iekārtu kompleksa vai ritošā sastāva ierīču kompleksa īpašo ieviešanu jānodod infrastruktūras reģistrā un ritošā sastāva reģistrā. Lauka iekārtu kompleksa vai ritošā sastāva ierīču kompleksa Vai es varu nopelnīt naudu no bitcoin verifikācijas deklarācijai jāsniedz visa informācija, kas vajadzīga iekļaušanai iepriekš minētos reģistros. Ritošā sastāva ierīču un lauka iekārtu kompleksu EK verifikācijas deklarācija kopā ar atbilstības sertifikātiem ir pietiekama, lai nodrošinātu, ka lauka iekārtu komplekss strādās ar ritošā sastāva ierīču kompleksu, kam ir atbilstoši raksturojumi, kurus nosaka ritošā sastāva reģistrs un infrastruktūras reģistrs, bez papildus apakšsistēmas EK verifikācijas deklarācijas.

Ritošā sastāva ierīču kompleksa funkcionālās integrācijas verifikācija. Verifikācija jāveic vadības nodrošināšanas ritošā sastāva ierīču kompleksam, kas uzmontēts ritošajam sastāvam. Pirms jebkuras borta funkcionālās verifikācijas jānovērtē mezglā iekļautie savstarpējas izmantojamības komponenti atbilstoši iepriekš minētajai 6. Pilnvarotajai iestādei jānovērtē to piemērotība lietošanai piem. A klases funkcionalitāte, kas jau verificēta savstarpējas izmantojamības komponentu līmenī, papildus verifikācija nav vajadzīga. Integrācijas verifikācijas testus veic, lai pierādītu, ka mezgla komponenti ir pareizi savstarpēji savienoti un saskarnē ar vilcienu, lai nodrošinātu, ka tiek panākta nepieciešamā funkcionalitāte un darbība, kas vajadzīga mezgla pielietojumam.

Kad identiski vadības nodrošināšanas ritošā sastāva ierīču kompleksi tiek uzstādīti uz identiskām ritošā sastāva vienībām, integrācijas verifikācija jāveic tikai vienu reizi uz vienas ritošā sastāva vienības. Verifikācija kā internets var padarīt mani naudu ritošā sastāva ierīču kompleksa saskarnes spēju ar lauka iekārtu kompleksu iekļauj verifikāciju par spēju nolasīt sertificēto Eurobalise un ja ir tāda borta funkcionalitāte Euroloop un spēju uzstādīt GSM-R savienojumus balss ja ir tāda funkcionalitāte un datu apmaiņai. Ja ir iekļautas arī B klases iekārtas, pilnvarotā iestāde pārbauda, ka ir darbs no mājas idejām latvija integrācijas testa prasības, ko izdevusi konkrētā dalībvalsts.

Lauka iekārtu kompleksa funkcionālās integrācijas verifikācija. Jāveic infrastruktūrā uzstādītā vadības nodrošināšanas lauka iekārtu kompleksa verifikācija. Vadības nodrošināšanas iekārtām, kas nav noteiktas kā A klase, šajā SITS iekļautas tikai verifikācijas prasības, kas attiecas uz savstarpējo izmantojamību piemēram, EMS. Pirms lauka iekārtu funkcionālās verifikācijas jānovērtē mezglā iekļautie savstarpējās izmantojamības komponenti saskaņā ar 6. Pilnvarotā iestāde pārbauda, lai tie būtu piemēroti lietojumam piem. A klases funkcionalitātei, kas jau pārbaudīta savstarpējas izmantojamības komponentu līmenī, derivagem binārā opcija verifikācija nav privāts investors forex. Integrācijas verifikācijas testi jāveic, lai pierādītu, ka mezgla komponenti ir pareizi savstarpēji savienoti un saskarnē ar valstu lauka iekārtu, lai nodrošinātu, ka tiek panākta vajadzīgā funkcionalitāte un šim lietojumam nepieciešamā mezgla darbība. Esoša vadības nodrošināšanas lauka iekārtu vai ritošā sastāva ierīču kompleksa modernizāciju var realizēt secīgos etapos saskaņā ar 7. Katrā etapā tiek panākta tikai atbilstība tām SITS prasībām, kas attiecas uz etapu, tai pašā laikā atlikušo etapu citas prasības nerealizējas.

Pasūtītājs var kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas pieteikumu mezgla novērtēšanai, ko šajā etapā veic pilnvarotā iestāde. Jau novērtētās funkcijas, kas paliek nemainīgas un netiek skartas šajā etapā, nav jāpārbauda atkārtoti. Sertifikātam iemko izsniegusi pilnvarotā iestāde pēc pozitīva mezgla novērtējuma, pievieno iebildumus, kas norāda sertifikāta u ierobežojumus, kuras SITS prasības tiek vai netiek pildītas. Ritošā sastāva ierīču kompleksa verifikācijas procedūrai pasūtītājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Kopienā var izvēlēties:. Lauka iekārtu kompleksa verifikācijas procedūrai pasūtītājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Kopienā var izvēlēties:. Moduļu izmantošanas noteikumi ritošā sastāva ierīču un lauka iekārtu kompleksiem. SD moduli ražošanas kvalitātes vadības sistēma var izvēlēties tikai tad, kad pasūtītājs slēdz līgumu tikai ar ražotājiem, kas izmanto kvalitātes sistēmu ražošanai, galaprodukta pārbaudei un testēšanai, ko apstiprina un uzrauga pilnvarotā iestāde.

SH2 moduli pilnīga kvalitātes vadības sistēma ar konstrukcijas pārbaudi var izvēlēties tikai tad, kad visas darbības verificējamam apakšsistēmas projektam konstruēšana, ražošana, montāža, uzstādīšana pakļautas konstruēšanas, ražošanas, galaprodukta pārbaudes un testēšanas kvalitātes sistēmai, ko apstiprina un uzrauga pilnvarotā iestāde. Neatkarīgi no izvēlētā moduļa konstrukcijas izskatīšanā iekļauj verifikāciju, ka ir izpildītas šīs SITS 4. Neatkarīgi no izvēlētā moduļa piemēro A pielikuma Ar atsauci uz 4. Ritošā sastāva ierīču kompleksa apstiprināšana pilnīgos darbības apstākļos ir tipa tests. Tas pieļaujams vienam mezgla paraugam un jāveic ar testiem ar darbības jomu, lai verificētu:. Šādus testus jāveic ar infrastruktūru, kas nodrošina apstiprināšanu apstākļos, kuri ir raksturīgi Eiropas parasto dzelzceļu tīklam piem. Ja testi uzrāda, ka specifikācijas netiek izpildītas visos gadījumos piem. Lauka iekārtu kompleksa apstiprināšanu pilnīgos darbības apstākļos veic, izmantojot zināma raksturojuma ritošā sastāva testus, un darbības jomai jāļauj verificēt ritošā sastāva savietojamība ar vadības nodrošināšanas lauka iekārtu kompleksu piem.

Šādus testus veic, izmantojot piemērotu ritošo sastāvu ar zināmiem raksturojumiem, kas atļauj verifikāciju apstākļos, kādi rodas ekspluatācijas laikā piem. Testiem jāapstiprina arī lauka iekārtu kompleksa vilciena mašīnistam nosūtītās informācijas atbilstība fiziskajam maršrutam piem. Ja specifikācijas iecerētas, bet pagaidām nav pieejamas šajā SITS lauka iekārtu kompleksa verifikācijai, lauka iekārtu kompleksu apstiprina ar atbilstošām pārbaudēm dabā jānosaka konkrētā lauka iekārtu kompleksa pasūtītājam.

Par tehniskās apkopes atbilstības novērtējumu ir atbildīga dalībvalsts pilnvarotā iestāde. F pielikumā aprakstīta procedūru, ar kuras palīdzību šī iestāde nosaka, ka tehniskās apkopes pasākumi atbilst šīs SITS noteikumiem un nodrošina pamatparametru un pamatprasību izpildi visā apakšsistēmas darbības laikā. Pilnvarotā iestāde nodrošina drošības apstiprinājuma procesa pilnīgumu, iekļaujot drošības gadījumu. Vilciena integritātes uzraudzība: Gadījumā, kad vilciens konfigurēts 3. Datu apmaiņa tikai 1. Radiosakari ar vilcienu tikai 1. Vadības nodrošināšanas mezgla pienācīgas funkcionēšanas verifikācija vides apstākļos. Šī saskarne iekļauj modrību fakultatīvs un vilciena integritāti tikai 3. Šajā nodaļā apskatīta stratēģija un atbilstošie tehniskie risinājumi SITS ieviešanai, īpaši nosacījumi pārejai uz A klases sistēmām. Īpašie jautājumi sakarā ar vadības nodrošināšanas SITS ieviešanu. Vadības nodrošināšanas apakšsistēmas ietvaros noteiktas divas vilcienu aizsardzības un radiosakaru sistēmu klases A un B. Tiek atzīts, ka A klasi nevar uzstādīt uz visiem esošajiem parastajiem maršrutiem nekavējoties tādu iemeslu dēļ, kas aptver ekonomiskos apsvērumus un uzstādīšanas jaudas aspektus. Pārejas periodā starp esošo iepriekš unificēto situāciju B klase uz A klases pielietošanu būs daudzi iespējami savstarpējas izmantojamības risinājumi, kurus varētu ieviest šīs SITS ietvaros.

Šie risinājumi attiecas gan bezmaksas forex apmācība Eiropas parasto dzelzceļu infrastruktūru, ieskaitot savienotājas līnijas, gan uz Eiropas parastiem sliežu vilcieniem. Turpmāk doti daudzi ilustratīvi piemēri:. Cits risinājums ir, ka infrastruktūru var aprīkot gan ar A klases, gan B klases sistēmām. Šo valstu tīklu pirmie savstarpējie savienojumi notiks Drīz pēc tam sekos citi tīkli. Kabīnes radio, kas aprīkots ar papildu saskarnes blokiem B klases radio sistēmām dubultais režīmsspēj darboties arī uz B klases tīkla līnijām, ja ir īpaši konstruēts. Šis risinājums ir tikai pagaidu risinājums, lai nodrošinātu starptautisku vilcienu apmaiņu sākumstadijā. Esošām sistēmām, kā arī nākotnes unificētai sistēmai, ir infrastruktūras un labākie cryptocurrency uzņēmumi ieguldīt 2021 sistēmas komponenti. Tāpēc pārejas stratēģijas jānosaka abiem mezgliem. Šajā punktā ar piemēriem tiek izskatīti pārejas veidi no B klases uz A klasi. Iespējamie pārejas veidi no B klases uz A klasi izskaidroti ar šādiem vilcienu aizsardzības sistēmas piemēriem.

Divi nākošie zīmējumi ilustrē divus iespējamus galējos pārejas veidus no esošā uz nākotnes stāvokli. Esošo B klases sis­tēmu no šiem sliežu ceļiem var noņemt. Šajā gadījumā attiecīgais dzelzceļš divas reizes aprīkotu esošos sliežu ceļus ar ETCS sistēmu. Kad viss aplūkotais ritošais sastāvs aprīkots ar ETCS, lauka iekārtas valsts sistēmai var noņemt. Iespējamiem pārejas veidiem jābūt starp šīm divām galējībām. Praktiski jābūt abu veidu kombinācijai. Šī metode samazina sākotnējos ieguldījumus, darbs no mājas idejām latvija vajadzīgi sistēmas priekšrocību izmantošanai pilnībā t. No otras puses, tas uzliek noteiktu ierobežojumu ritošā sastāva izmantošanai tīklā. Piemērotās pārejas stratēģijas izvēli lielā mērā nosaka aprīkoto līniju, aprīkotā ritošā sastāva un plānotās jauna ritošā sastāva un papildu lauka iekārtu iegādes kombinācija. Jāņem vērā arī starptautiski koridori un ritošā sastāva starptautiskā izmantošana.

valūtas mijmaiņas (swap forex) kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas

Gadījumā, kad sliežu ceļa pāreja nav paredzēta un tas aprīkots tikai ar B klasi, ekspluatāciju savstarpējas izmantojamības apstākļos kriptogrāfijas investēšana domēna ieguldīšana nodrošināt ar STM aplūkotajai B klases sistēmai. Tomēr pārejas etapiem jebkurā laikā jānodrošina citu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu piekļuve tīklam. Ritošajam sastāvam, kas aprīkots ar atbilstošām ETCS borta iekārtām, un esošajai sistēmai, kā tas aprakstīts B un C pielikumā vienmēr jāspēj strādāt uz aplūkojamiem sliežu ceļiem. ETCS un GSM-R ir uz datoru balstītas sistēmas ar ātrāku tehnoloģiju evolūciju un potenciāli mazāku sagaidāmo dzīves laiku salīdzinājumā ar esošajiem tradicionālajiem dzelzceļa signalizācijas un sakaru līdzekļiem. Kā tādas tām ir nepieciešama drīzāk aktīva, nevis pretdarbīga izvēršanas stratēģija, lai novērstu sistēmas potenciālo novecošanos līdz sistēmas pilnīgai izvēršanai. Neskatoties uz to, pārāk sadrumstalotas izvēršanas adaptācija Eiropas dzelzceļu tīklā, galvenokārt Eiropas dzelzceļu koridoru tuvumā, radītu būtiskas izmaksas un pieskaitāmos izdevumus sakarā ar nepieciešamību nodrošināt atgriezenisku savietojamību un savstarpēju savienojumu ar iepriekšējo līdzekļu daudzveidību.

Turklāt varētu panākt sinerģijas laika, izmaksu un riska samazināšanas izteiksmē ar atšķirīgu valsts ieviešanas stratēģiju kopīgu elementu saskaņošanu, t. Tā kā parādās šāda aktīva galvenā kriptovalūta, lai ieguldītu 2021. gadu stratēģija, tai jākļūst par pamatu visam pārejas procesam, jāpieņem īpašas metodikas parasto dzelzceļu tīklam, kas ņem vērā šo tehnoloģiju pašreizējo līmeni un plānoto izvēršanas tempu, kā arī atbilstošos ekonomiskos, ekspluatācijas, tehniskos un finanšu faktorus, kas iespaido šādu ieviešanu. Šādi iemeslu norobežojumi būs sīkāk aprakstīti nākamajos punktos. Esošā GSM-R izvēršanas pakāpe visā Eiropas dzelzceļu tīklā apmēram km pašreiz 11 valstīs no 15 bijušām ES15 valstīm un 4 līdz 5 gadu laika periods, kas kopumā nosaka šo izvēršanas pabeigšanu, norāda uz to, ka jebkuriem izvēršanas iemesliem jābūt saistītiem ar 3 galvenajiem momentiem:. Jāpanāk konverģence - mērķis, kuru veicina realizējamās jauno dalībvalstu dzelzceļu tīklu būtiskas modernizācijas programmas.

Pamatojoties uz šo un ņemot vērā, ka GSM-R infrastruktūra ir sakaru uzturētājs gan ātrgaitas, gan parasto dzelzceļu lietojumiem, ieviešanas kritēriji, kas pašlaik darbojas iepriekšējiem lietojumiem, vienādi jāpielieto arī parastajam dzelzceļam, t. GSM-R uzstādīšana uz ritošā sastāva, kas domāts izmantošanai sliežu ceļos, kuros iekļauts vismaz ar A klases saskarnēm aprīkots iecirknis pat tad, ja papildus B klases sistēmaiir obligāta šādos gadījumos:. Dalībvalstīm jānodrošina, lai SITS B pielikumā minēto iepriekšējo sistēmu funkcionalitāte, kā bitcoin agri ieguldījumi to saskarnes paliktu, kā pašlaik noteikts, izņemot modifikācijas, kuras varētu uzskatīt par nepieciešamām ar drošību saistīto šo sistēmu trūkumu izslēgšanas nolūkā. Dalībvalstīm jāiesniedz nepieciešamā informācija par iepriekšējām sistēmām, kas vajadzīga aparātu izstrādāšanas un sertifikācijas nolūkā, nodrošinot A klases iekārtu savstarpējo izmantojamību ar to iepriekšējiem B klases līdzekļiem.

Lai nodrošinātu aktīvu ieviešanu, ārvalstu valūtas tirdzniecība iesācējiem tiek aicinātas arī veicināt un uzturēt GSM-R uzstādīšanu, veicot jebkurus ar atjaunošanu vai tehnisko apkopi saistītos darbus, kas ietekmē jau ekspluatējamo infrastruktūru kopumā un noved pie ieguldījuma vismaz vienu pakāpi augstāk par GSM-R līdzekļu uzstādīšanu. Taču šie šķēršļi nekādā veidā nedrīkst mazināt vispārējos izvēršanas principus, kas apskatīti 7. Ņemot vērā šos galvenos mērķus un apspriežoties ar nozari, tika atzīts, ka tāds centrs jāveido uz Eiropas dzelzceļu tīkla prioritāru koridoru saskaņota kompleksa. Mērķus, kuri jāsa­sniedz tādas pieejas rezultātā, var sadalīt trīs daļās:. ETCS-Net apraksts dots turpmāk. Precīzs šeit skarto koridoru uzskaitījums atrodams H pielikumā. Lai šāds kodols veicinātu starptautisku dzelzceļa transporta pakalpojumu būtisku pārveidi no klienta perspektīvas ticamā laika periodā, jānosaka relatīvi ambiciozs termiņš tās pilnīgai realizācijai. Šādas pieejas pieņemšana galvenokārt pārveido trīspakāpju perspektīvas izvēršanu, kā norādīts turpmāk:. Lai samazinātu finanšu ietekmi no šāda obligāta etapa, izvēles bezmaksas forex apmācība projektu iekļaušanai tādā sākuma kodolā sevišķi jārēķinās ar Kopienas finansējuma līmeņa pieejamību, kas ir krietni augstāks par summām, kuras parasti var izdalīt darbiem signalizācijas jomā.

Sākuma kodolam jāizveido tramplīns pilnīga ETCS-Net izvēršanas scenārija realizācijai, kā tas aprakstīts iepriekš. Lai nodrošinātu tādu redzējumu, dalībvalstīm jāizstrādā ERTMS ieviešanas valsts plāni, kuros iekļauti 7. ETCS-Net esošā kodola darbības jomu varētu pārskatīt sekojošā etapā iespējams šīs SITS turpmākās pārskatīšanas laikālai ņemtu vērā reālo ieviešanas progresu un pastāvīgi mainīgās transporta tirgus vajadzības. Svarīgi, lai jebkurš radies izvēršanas iemesls uzskatītu šos divus sistēmas elementus saskaņoti, jo tie abi saskaņoti nodrošina sistēmas darbību. Turklāt infrastruktūras gadījumā atbilstoša uzmanība jāpievērš tam, lai samazinātu jaunas investīciju idejas, piemēram, bitcoin obligātā posma, kas varētu būt vajadzīgs, finanšu ietekmi. Sevišķi tas attiecas uz jauna ritošā sastāva iegādi un būtisku modifikāciju operācijām, kurām signalizācijas iekārtu vērtība un to uzstādīšanas vērtība sastāda tikai ierobežotu daļu no visiem vajadzīgajiem ieguldījumiem. Šādas politikas pieņemšana novedīs ilgākā termiņā pie ETCS borta iekārtu kā preces aktīva scenārija attiecībā uz jaunu ritošo sastāvu. Šādas pieejas mērķis ir ERTMS noteikta līmeņa gatavības nodrošināšana, apvienojot pirmsmontāžas darbības attiecībā uz pamata celtniecības vai modernizācijas operācijām ar infrastruktūras aktīviem vai ar ritošā sastāva aktīvu rūpniecisku pielāgošanu 2.

Tomēr ERTMS gatavības darbības jomai jārēķinās ar katra projekta specifiku no tehniskā, ekspluatācijas un ekonomiskā viedokļa, kā arī ar laika periodu A klasei atbilstošu līdzekļu uzstādīšanai. Iecerēts, ka tie atradīsies robežās no vienkāršas vietas rezervēšanas, kanālu montāžas un mehānisku stiprinājumu uzstādīšanas 1. Sīkāk pirmsmontāža noteikta Dzelzceļa infrastruktūras projektu komplektam, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:. Pirmsmontāžas 3. Dalībvalstīm jānodrošina, lai šīs SITS B pielikumā uzskaitīto iepriekšējo sistēmu, kā arī to saskarņu funkcionalitāte paliktu tāda, kā noteikts pašlaik, izņemot tādas modifikācijas, kuras varētu uzskatīt par nepieciešamām, lai samazinātu šo sistēmu ar drošību saistītās nepilnības. Dalībvalstīm jānodod nepieciešamā informācija par savām iepriekšējām sistēmām, kura ir vajadzīga aparātu attīstībai un drošības sertifikācijai, kas nodrošina A klases iekārtu savstarpējo izmantojamību ar iepriekšējiem B klases līdzekļiem. Tiek uzskatīts, ka pret iepriekš izklāstīto izvēršanas iemeslu un obligātajiem noteikumiem, kas noteikti 7. Šie valstu plāni galīgi jāapvieno ES ģenerālplānā sešu mēnešu laikā no to izziņošanas brīža.

Šāda ģenerālplāna mērķis ir nodrošināt atbilstošu zināšanu bāzi dažādu ieinteresēto pušu lēmumu atbalstam — it īpaši Komisijai dzelzceļa projektu finansiālā atbalsta piešķiršanā un attiecīgā gadījumā dažādo valstu ieviešanu saskaņošana laika vai ieviešanas stratēģiju izteiksmē, kad tas tiek uzskatīts par nepieciešamu saskaņotības nodrošināšanai kopumā. Šo procesu kopumā var attēlot, kā tas paradīts zīmējumā:. Turklāt ES ģenerālplānam jāaptver ritošas programmas apskats, lai apstiprinātu paredzamo ieviešanas pasākumu diapazonu no plānošanas līdz realizācijai. ES ģenerālplāns tiks pievienots šai SITS ar pārskatīšanas procedūru, kas aizstāj pašreiz sākuma kodolā noteikto obligāto ieviešanu jomu. Pēc tam. It īpaši tādai pārskatīšanai jānodrošina, lai dalībvalsts pieņemtā pārejas stratēģija, sevišķi ritošam sastāvam, neradītu šķēršļus ETCS-Net stratēģiskā mērķa sasniegšanai un pieejamībai jauniem dalībniekiem saskaņā ar laiku un prasībām, kas pieprasītas ES ģenerālplānā. Katrā ziņā ES ģenerālplāns un valstu ERTMS ieviešanas plāni būs attīstībā esoši dokumenti, kuri būs jāatjauno, lai atspoguļotu reālo izvēršanas attīstību katrā dalībvalstī un Eiropas dzelzceļu tīklā. Vadības nodrošināšanas apakšsistēma attiecas uz divām vilcienu aizsardzības un radiosakaru klasēm A un B. Iepriekš minētajiem sliežu ceļiem, kas pašlaik nav aprīkoti atbilstoši A klasei, jābūt aprīkotiem:. Gadījumā, ja sliežu ceļi, kas iekļauti šīs SITS darbības jomā, nebūs aprīkoti ar A klases sistēmām, tad dalībvalstij jāpieliek visas pūles, lai nodrošinātu ārēja specifiska pārraides moduļa STM pieejamību savai iepriekšējai B klases sistēmai vai sistēmām.

Šajā kontekstā pienācīga uzmanība jāvelta atklāta tirgus nodrošināšanai STM taisnīgos komerciālos apstākļos. Gadījumos, kad tehnisku vai komerciālu iemeslu dēļ 7 STM pieejamību nevar nodrošināt vislabākie termiņnoguldījumu konti īrijā laika ietvaros 8konkrētai dalībvalstij jāinformē Komiteja par šādas problēmas rašanās iemesliem un ieviešanas pasākumiem, ko tā paredz veikt, lai sevišķi ārvalstu operatoriem nodrošinātu savas infrastruktūras pieejamību. B klases papildiekārtas uz sliežu ceļiem, kas aprīkoti pēc A klases prasībām. Pieļaujams izmantot esošo B klases borta iekārtu kā rezervi A klases sistēmai: tas neatļauj infrastruktūras pārvaldītājam pieprasīt B klases borta sistēmas savstarpēji izmantojamiem vilcieniem, kurus ekspluatē šādā sliežu ceļā.

Ja uz borta uzstādītas un tiek izmantotas A un B klases sistēmas, tad abas šīs sistēmas var būt aktīvas vienlaicīgi, ja tiek uzturētas valsts tehniskās prasības un ekspluatācijas noteikumi un ekspluatācijas noteikumi tā, ka netiek pārkāpta savstarpējā izmantojamība. Valsts tehniskās prasības un ekspluatācijas noteikumus iesniegs dalībvalsts. ETCS pirmsmontāžas trīspakāpju struktūrai, ko nosaka 7. Veicamās pirmsmontāžas robežas jānosaka izvēršamo signalizācijas un sakaru līdzekļu ieviešanas plānošanas laikā. It īpaši tīkla plānošanā GSM-R vajadzībām jāņem vērā visu nākotnē paredzēto pakalpojumu ieslēgšana pašā agrākā etapā balss sakari, drošībai nesvarīgie dati, ETCS. Vadības nodrošināšanas lauka iekārtu kompleksa vai tā daļu modernizācija vai atjaunošana.

Lauka iekārtu kompleksa modernizācija vai atjaunošana var atteikties atsevišķi uz:. Tāpēc vadības nodrošināšanas lauka iekārtu kompleksa dažādas daļas var modernizēt vai atjaunot atsevišķi ja netiek traucēta savstarpējā izmantojamība un attiecas uz:. Pēc A klases sistēmas modernizācijas esošās B klases iekārtas var palikt lietošanā vienlaicīgi ar A klases iekārtām. Sekojot C pielikuma prasībām, infrastruktūras reģistram jānodrošina dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem A un B klases sistēmu informācija. Infrastruktūras reģistrs parāda, vai attiecas uz obligātām vai fakultatīvām 9 funkcijām; jābūt identificētiem borta konfigurācijas ierobežojumiem. Gadījumā, ja Eiropas specifikācijas vadības nodrošināšanas un signalizācijas un citu apakšsistēmu kādai saskarnei ēm uzstādīšanas brīdī nav pieejamas piemēram, elektromagnētiskā savietojamība starp vilcienu atrašanu un ritošo sastāvutad atbilstošie raksturojumi un pielietotie standarti jāuzrāda infrastruktūras reģistros. Jebkurā gadījumā tam jābūt iespējamam tikai pozīcijām, kas uzskaitītas C pielikumā.

A klases mezglam jānodrošina, lai borta funkcijas, saskarnes un minimālā darbība, ko pieprasa šī SITS, būtu saskaņota ar atbilstošajiem sliežu ceļiem, kā tas aprakstīts C pielikumā. A klases iekārtu uzstādīšana var izmantot priekšrocības, ko dod ritošā sastāva un vadības nodrošināšanas papildu saskarņu specifikācijas. B klases iekārtām jānodrošina, lai borta funkcijas, saskarnes un minimālā darbība, ko pieprasa šī SITS, būtu saskaņota ar atbilstošajiem sliežu ceļiem, kā tas aprakstīts C pielikumā. Ritošais sastāvs var tikt aprīkots gan ar A klases, gan ar B klases sistēmu, lai nodrošinātu ekspluatāciju uz vairākiem sliežu ceļiem. B klases sistēmas var ieviest. Tāpat arī B klases sistēmu varētu ieviest neatkarīgi vai modernizācijas un atjaunošanas gadījumā atstāta bez izmaiņām B klases sistēmu gadījumā, kurām STM pielietošana nav ekonomiski pamatota alternatīva no ritošā sastāva īpašnieka viedokļa. Dalībvalsts var uzstādīt prasības par to infrastruktūras reģistrā. Ekspluatējot sliežu ceļu, kas aprīkots gan ar A klases, gan ar B klases sistēmu, B klases sistēmas var darboties kā A klases sistēmas rezerve, ja vilciens aprīkots gan ar A klases, gan ar B klases sistēmu. Tā nevar būt savstarpējas izmantojamības prasība un nav derīga priekš GSM-R. ETCS iekārtas pirmsmontāžas darbības jomas trīspakāpju struktūrai, kas noteikta 7.

Veicamās pirmsmontāžas robežām jābūt noteiktām borta signalizācijas vai sakaru līdzekļu inženiertehniskās izstrādes etapā. Pirmsmontāžā var izmantot papildu saskarņu specifikāciju priekšrocības starp ritošā sastāva un vadības nodrošināšanas apakšsistēmām. Vadības nodrošināšanas ritošā sastāva ierīču kompleksa vai tā daļu modernizācija vai atjaunošana. Ritošā sastāva ierīču kompleksa modernizācija vai atjaunošana var attiekties atsevišķi uz:. Tāpēc vadības nodrošināšanas ritošā sastāva ierīču kompleksa dažādas daļas var izpildīt vai modernizēt atsevišķi ja netiek traucēta savstarpēja izmantojamība un attiecas uz:. Pēc modernizācijas par A klases sistēmu esošās B klases iekārtas var palikt lietošanā vienlaicīgi ar A klases sistēmu.

Gadījumā, kad SITS prasības kādai vadības nodrošināšanas, signalizācijas un citu apakšsistēmu saskarnei ēm uzstādīšanas brīdī nav pieejamas piemēram, vilciena pozicionēšanas un ritošā sastāva elektromagnētiskā savietojamība, klimatiskie un fiziskie apstākļi, kādos vilciens var strādāt, vilciena ģeometriskie parametri, piem. Tam jābūt iespējamam tikai pozīcijām, kas uzskaitītas C pielikumā. Piezīme: vadības nodrošināšanas apakš­sistēmas katrai ieviešanai konkrētam sliežu ceļam C pielikumā dots prasību uzskaitījums borta daļai, kam jābūt pieminētam infrastruktūras reģistros, ar norādi, vai šīs prasības attiecas uz obligātām vai fakultatīvām 10 funkcijām, un ar vilciena konfigurācijas ierobežojumu identifikāciju. Specifisks risinājums A klases sistēmas daļējai papildus izmantošanai. Pārejas etapā, kad tikai daļa parka ir aprīkota ar borta sistēmu, kas spējīga uzturēt A klasi, var būt nepieciešams, lai uz sliežu ceļa būtu pilnībā vai daļēji uzstādītas abas sistēmas. No tīri funkcionāla viedokļa ETCS sis­tēmu var izveidot, apvienojot unificētās un iepriekš unificētās sistēmas komponentus. Kā piemērs ir 1. Šim risinājumam vajadzīga borta datu saite starp unificēto un iepriekš unificēto sistēmu. Tādēļ šis risinājums neatbilst ne A klasei, ne B klasei un nav savstarpēji izmantojams. Tomēr ir iespēja izmantot kombināciju kā savstarpēji izmantojamo sliežu ceļu valsts uzlabojumu. Tas atļauts tikai tad, ja vilcieni, kas nav ko es varu darīt lai iegūtu naudu tieši tagad ar abu sistēmu datu saiti, var darboties kā ar unificētu, tā ar iepriekš unificētu sistēmu, neprasot informāciju no otras sistēmas.

Ja tas nav iespējams, tad sliežu ceļš nevar tikt no­saukts par savstarpēji galvenā kriptovalūta, lai ieguldītu 2021. gadu vadības nodrošināšanas apakšsistēmai. Šādi vilcieni saņem informāciju no B klases signalizācijas infrastruktūras ar A klases lauka iekārtu-vilciena sakaru palīdzību. Jebkurai darbībai, kas virzīta uz savstarpēji izmantojamu vilcienu kustības nodrošināšanu citās infrastruktūrās vai savstarpēji neizmantojamu vilcienu kustību savstarpēji izmantojamā infrastruktūrā, jānodrošina, lai piegādātājiem nebūtu šķēršļu brīvai konkurencei. It sevišķi zināšanas par attiecīgām saskarnēm starp jau uzstādītām iekārtām un jaunām iepērkamām iekārtām jānodod visu ieinteresēto piegādātāju rīcībā.

Atbilstoši vadības nodrošināšanas lauka iekārtu kompleksa raksturojumiem un tā saskarnēm ar citām apakšsistēmām noteikta lauka iekārtu funkcionalitāte, kas nav klasificēta kā obligāta, var būt jāievieš atsevišķās lietojumprogrammās, lai nodrošinātu atbilstību pamatprasībām. Nacionālo vai fakultatīvo funkciju ieviešana lauka iekārtu daļā nedrīkst traucēt iekļūšanu šajā infrastruktūrā vilcienam, kas atbilst tikai A klases borta sistēmas obligātajām prasībām, izņemot to, kas vajadzīgs šādām borta fakultatīvajām funkcijām:. Izmaiņas ir raksturīgas jebkura tipa datorizētām sistēmām, ko izmanto reālā vidē. To rada jaunu prasību paradīšanās vai esošo prasību izmaiņas, ko izsauc vai nu atzīmētās kļūdas ekspluatācijā, vai nepieciešamība pilnveidot darbības vai citus nefunkcionālus raksturojumus. Bet izmaiņas ir jāvada, jo tās balstās uz drošībai svarīgiem apsvērumiem un atgriezeniskās savietojamības mērķiem tā, lai nodrošinātu minimālu laika un līdzekļu patēriņu attiecībā uz jau izvērstu ERTMS 11 iekārtu ekspluatāciju t. Tāpēc ir ļoti svarīgi noteikt precīzu stratēģiju iepriekšējo ERTMS iekārtu izmaiņu ieviešanai un vadīšanai, lai izvairītos no dzelzceļa ekspluatācijas pārtraukumiem, nemazinot drošības un savstarpējas izmantojamības garantēšanas mērķus. Šādas stratēģijas noteikšanas pamatā ir divi galvenie momenti:. Tam jāietver ierosināto sistēmas izmaiņu dokumentēšanas un apstrādes paņēmieni, šo izmaiņu sakaru paņēmiens ar sistēmas komponentiem un sistēmas variantu izsekošanas paņēmiens.

Svarīga ir sistēmas stabilitāte, lai faktiskā ieviešana un izvēršana būtu reāla. Tas prasa stabilitātes nodrošināšanu, piedaloties visām pusēm:. Bāzes variants būtībā iemieso stabila kodola koncepciju sistēmas funkcionalitātes, darbības un citu nefunkcionālu raksturojumu izteiksmē piemēram, RAMS Tomēr iepriekšējā pieredze ar šāda tipa sistēmām ir parādījusi, ka stabila un ieviešanai pieņemama bāzes varianta izstrādāšanai nepieciešamas daudzas versiju izlaides To var ilustrēt kā kaskādes procesu šādi:. Ar atgriezeniskām saitēm šāds process kļūst ļoti sarežģīts. Tas traucē vairāku tādu procesu paralēlai realizācijai — pieeja, kas novestu pie nestabilām, samudžinātām un ekspluatācijai traucējošām situācijām. Šis darbs balstās uz atsauksmēm no pašreizējiem pilotprojektiem, agrīno komerciālo pielietojumu, kā arī dažādu piegādātāju izstrādājumu šķērstestu strukturētas programmas ietvaros. Ar laiku tai jānoved pie jauna bāzes varianta izlaides, kas tiks nodots konfigurācijas vadībai Šā etapa laikā var rasties nepieciešamība noslēgt sevišķas savstarpējas vienošanās starp infrastruktūras pārvaldītājiem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem par A klases sistēmu izmantošanu. Balstoties uz esošo pieredzi, laika periods starp dažādiem bāzes variantiem var tikt noteikts apmēram četri līdz pieci gadi priekš ETCS un apmēram divi gadi priekš GSM-R.

Jaunam bāzes variantam principā jābūt saistītam ar sistēmas funkcionalitātes vai sistēmas darbības būtiskām modifikācijām. Tajā var būt iekļauti šādi aspekti, piemēram:. Katram bāzes variantam jāietver arī iepriekšējā bāzes varianta funkcionalitāte. Atkļūdošanas versijas sistēmas kļūdu vai drošības trūkumu korekcijai jāuzskata kā konkrēta bāzes varianta versijas izlaide. Ja vien tam netraucē drošības jautājumi, tad šādām versijas izlaidēm šī paša bāzes varianta ietvaros jābūt atgriezeniski savietojamām. Pievienotā funkcionalitāte, kas varētu tikt iekļauta dažādos bāzes variantos, noteikti netieši nozīmē, ka dažādi bāzes varianti nav atgriezeniski savietojami. Tomēr, lai veicinātu pāreju, un no tehniskā viedokļa iespēju robežās dažādos bāzes variantos jābūt iekļautam funkcionalitātes kopējam kodolam, kuram jānodrošina atgriezeniskā savietojamība.

Tādam kopējam kodolam jānodrošina minimāls kodols, lai nodrošinātu savstarpēji izmantojamu ekspluatāciju ar pieņemamu darbību. Infrastruktūras pārvaldītāji un dzelzceļu operatori nekad nevarēs no viena bāzes varianta pāriet uz otru nakts laikā. Tas nepieciešams tādu problēmu risināšanai kā kopīga ETCS un GSM-R līdzekļu esamība, kas ir savietojami ar dažādām ETCS un GSM-R specifikāciju versijām, ieteicamais pārejas veids proti, sliežu ceļu prioritāte, ritošā sastāva prioritāte vai vienlaicīgikā arī pārejas norādošās laika robežas un prioritātes. Kā aprakstīts iepriekš, izmaiņas ir raksturīgas lielām datorizētām sistēmām. No šī brīža izmaiņu vadības procedūras jāveido tā, lai izmaiņu izmaksas un ieguvumi tiktu pienācīgi izanalizēti un lai izmaiņu ieviešana notiktu kontrolēti. Tas prasa noteiktu izmaiņu vadības procesu un ar to saistītos līdzekļus, kas nodrošina, lai izmaiņas tiktu rentabli fiksētas un tiešsaistes darbs lai uzturētos mājās moms specifikācijām.

Kad var tikt noteiktas šāda procesa specifiskas detaļas, tās plaši jāplāno, izmantojot šādu strukturētu pieeju:. Konfigurācijas vadības plānam, kas ietver standartu un procedūru kopumu izmaiņu vadībai, jāuztur izmaiņu vadības process kopumā, kā tas aprakstīts iepriekš. Pamatprasības tādam plānam aprakstītas turpmāk 7. Apstiprinātu izmaiņu ieviešanas stratēģijai jābūt nostiprinātai pamatojoties uz pienācīgu procesu un pienācīgu dokumentāciju izmaiņu vadības plānā, kas sevišķi ietver:. Konfigurācijas vadības plānam jāapraksta standartu un procedūru kopums izmaiņu vadībai, kas sevišķi ietver:. ERA būs atbildīga par izmaiņu vadības procesa realizāciju, ieskaitot specifikāciju iesniegšanu, to kvalitātes nodrošināšanu un konfigurācijas vadību. Tādējādi ERA spēlēs sistēmas iestādes centrālo lomu, kas centralizē un nodrošina kopējo procesa saskaņotību, kurš pašlaik ir fragmentēts ar daudzām dažādām pusēm, kā tas redzams turpmāk tabulā:. Savā sistēmas iestādes lomā ERA nodrošinās procesā ieinteresēto pušu pārstāvju sadarbību — proti, infrastruktūras pārvaldītāju, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, piegādes rūpniecības, pilnvaroto iestāžu un drošības iestāžu, attiecībā uz savu pienākumu izpildi.

Sevišķi šīs puses:. Šo lomu pirmkārt spēlēs dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji. CCB jānodrošina sistēmas perspektīva attiecībā uz izmaiņām, kuras jāveic, kā arī globālo novērtējumu izmaiņu realizācijai. Lai realizētu šādas pārejas vienveidību, par būtisku uzskatāma:. ERA sāks savu formālo izmaiņu vadības darbību no Pagaidu gadījumos ieteikts, lai atbilstošā dalībvalsts nodrošinātu konkrētās apakšsistēmas atbilstību vai nu līdz Katra īpašā gadījuma kategorija uzrādīta A pielikuma 1. Savstarpēja atkarība attālumam starp asīm un riteņa diametram ritošajam sastāvam, ko ekspluatē Vācijā, uzrādīta A pielikuma 1.

Maksimālais garums izvirzītajām tā ritošā sastāva daļām priekšējā daļako ekspluatē Polijā, uzrādīts A pielikuma 1. Minimālie attālumi starp kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas 5 vilcienu asīm, kurus ekspluatē Vācijā, uzrādīta A pielikuma 1. Attiecas uz sliežu ceļiem ar krustošanās līmeni atbilstoši infrastruktūras reģistram. Minimālais riteņu diametrs ritošajam sastāvam, ko ekspluatē Francijā, uzrādīts A pielikuma 1. Minimālā slodze uz ass ritošajam sastāvam, ko ekspluatē Vācijā, Austrijā, Zviedrijā, uzrādīta A pielikuma 1. Minimālā slodze uz ass, kas vajadzīga noteiktu sliežu ķēžu šuntēšanai, noteikts EBA Eisenbahn-Bundesamt prasībā, kas ir piemērojama dažām galvenajām līnijām Vācijā bijušā DR Deutsche Reichsbahn jomā ar 42 Hz un Hz sliežu ķēdēm atbilstoši infrastruktūras reģistram. Netiek atjaunotas. Minimālā metāla masa un apstiprināšanas noteikumi ritošajam sastāvam, ko ekspluatē Vācijā un Polijā, uzrādīta A pielikuma 1. Pielietojams līnijām ar krustošanās līmeni ar atklāšanās ķēdēm atbilstoši infrastruktūras reģistram. Maksimālā pretestība starp riteņu pāra rites virsmām ritošajam sastāvam, ko ekspluatē Polijā, uzrādīta A pielikuma 1. Maksimālā reaktīvā pretestība starp riteņu pāra rites virsmām ritošajam sastāvam, ko ekspluatē Francijā, uzrādīta A pielikuma 1.

Papildus prasības šuntēšanas parametriem ritošajam sastāvam, ko ekspluatē Nīderlandē, uzrādītas A pielikuma 1. Esošās sliežu ķēdes zemsprieguma iekārtas, kas identificētas infrastruktūras reģistrā. Minimālā pilnā pretestība starp pantogrāfu un riteņiem ritošajam sastāvam, ko ekspluatē Beļģijā, uzrādīta A pielikuma 1. Magnētbremzes un bremzes ar virpuļstrāvām nav atļautas uz galvas daļas pirmajiem ratiņiem vadošajam ritošajam sastāvam, ko ekspluatē Vācijā, noteiktas A pielikuma 1. Nevar paļauties uz sliežu ķēdēm drošai ekspluatācijai, ja smiltnīcu izmanto pirms sastāvu vienības vadošās ass. Šiem sliežu ceļiem jāpiemēro valsts noteikumi. Īpašs gadījums Baltijas valstīm Latvijā, Lietuvā, Igaunijā tikai parasto dzelzceļu sistēmai. Šo valstu esošo B klases ierīču funkcionālā un tehniskā modernizācija, ko veic lokomotīvēm un vilcieniem, kurus izmanto uz mm platuma sliežu ceļa, ir atļauta, ja tas uzskatāms par nepieciešamu, lai nodrošinātu to ekspluatāciju Krievijas Federācijas un Baltkrievijas teritorijā. Sistēmas versijām var būt dažāda funkcionalitāte, darbība vai tās var izlabot sistēmas kļūdas vai trūkumus drošības un aizsargājamības jomā. ECC Decision of 5 July on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the and MHz bands. Railway applications — The specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety RAMS.

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Software for railway control and protection systems. Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Safety related electronic systems for signalling. Railway applications — Environmental conditions for equipment — Part 1: equipment on board rolling stock. Railway applications — Environmental conditions for equipment — Part 3: equipment for signalling and telecommunications. Railway applications — Electromagnetic compatibility - Part Rolling stock — Apparatus. Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus. Railway applications — Compatibility between rolling stock and train detection systems. Vilcienu atrašanas sistēmu raksturojumi, kas nepieciešami savietojamībai ar ritošo sastāvu. Vilcienu atrašanas sistēmām jābūt konstruētām tā, lai tās varētu droši un ticami atrast ritošo sastāvu robežvērtību ietvaros, kuras uzrādītas šajā pielikumā. Visas norādes uz riteņpāriem attiecas uz riteņu centru. Uzrādītās vērtības ir absolūtas robežvērtības, ieskaitot mērījumu pielaides. Infrastruktūras pārvaldītājs var atļaut mazāk stingras robežas, kuras jānorāda infrastruktūras reģistrā. Attālums a i kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas. Ierobežojumi uz attiecību starp attālumu starp asīm a i1. Attālums b x 6. Attālums starp pirmo un pēdējo asi savrupam ritošajam sastāvam vai vilcienam nedrīkst būt mazāks par mm.

Slodzei uz ass jābūt ne mazākai par 5 t, ja vien ritošā sastāva bremzēšanas spēks netiek nodrošināts ar bremžu klučiem, kad tādā gadījumā, izmantojot uz esošām līnijām, slodzei uz ass jābūt ne mazākai par 3,5 t. Izmantojot uz jaunām vai modernizētām līnijām, slodze uz ass nedrīkst būt mazāka par 3,5 t. Uz noteiktām līnijām, kas norādītas infrastruktūras reģistrā, slodzei uz ass jābūt ne mazākai par 5 t. Ja attālums starp pirmo un pēdējo asi savrupam ritošajam sastāvam vai vilcienam ir lielāks vai vienāds ar mm, tad savrupa ritošā sastāva vai vilciena masai jābūt lielākai par 90 t.

Ja šis attālums ir mazāks par mm un lielāks vai vienāds ar mm, tad masai jābūt mazākai par 90 t un lielākai vai vienādai ar 40 t, ritošajam sastāvam jābūt aprīkotam ar diviem pāriem sliežu frikcijas kluču, kuru strāvas vadošais pamats ir lielāks vai vienāds ar mm. Jānosaka telpa, kurā var uzstādīt tikai riteņus un to daļas reduktorus, bremžu elementus, smiltnīcas cauruli vai neferomagnētiskus elementus. Ritošajam sastāvam vai nu jāatbilst detalizēti noteikta sliežu ceļa testa apvedceļa prasībām, šķērsojot apvedceļu, vai arī tam jābūt minimālai metāla masai starp noteiktas formas riteņiem, augstumu virs sliedes galviņas un strāvas vadošo virsmu.

Elektriskā pretestība starp riteņu pāra pretējo riteņu rites virsmām nedrīkst pārsniegt:. Papildus A pielikuma 1. Minimālai pilnajai pretestībai starp pantogrāfu un ritošā sastāva riteņiem jābūt:. Atvērtā koda operētājsistēmas licence ir datorprogrammu autortiesību licence, kas padara pieejamu atvērto kodu saskaņā ar noteikumiem, kas ļauj programmatūru pārveidot un izplatīt tālāk, nemaksājot sākotnējam autoram.

Šādās licencēs var būt ietverti papildu ierobežojumi, piemēram, prasība kodā saglabāt autoru vārdus un autortiesību tekstu. Atbildot uz B2. Lai noteiktu, kāds ir pieslēguma veids, var izmantot līgumu, kas ir noslēgts starp uzņēmumu un Interneta pakalpojumu sniedzēju. Modems analogue modem - iezvanpieeja tagad iegulda vērts bitcoin parasto telefona līniju. Lai to veiktu, datoram nepieciešams modems ierīce, kas pārraida datus izmantojot balss telefona līnijas un parastā telefona līnija. Raksturīgi ir tas, ka, strādājot Internetā tālruņa līnija ir aizņemta un neviens pa to nevar piezvanīt. Ciparu abonentlīnijas pieslēgums Digital Subscriber Line - DSL - viens no platjoslas pieslēgumu veidiem, kas apvieno vairākas tehnoloģijas, kurās izmanto vienlaicīgu liela ātruma Interneta un tālruņa pieslēgumu mājai vai birojam, izmantojot esošo abonenta tālruņa līniju. Atbilstoši Cits fiksēts pieslēgums - cits pastāvīgais Interneta pieslēgums, kas nav DSL piemēram, kabelis, augstās kapacitātes nomātas līnijas, satelīts, Fibre optiskais tīkls, bezvadu internets Wi-Hibezvadu fiksētā piekļuves Fixed Wireless Access - FWA pieslēgums u. Bezvadu pieslēgums wireless - pieslēgums Interneta tīklam caur mobilo telefonu vai satelītu. Augstās regulētie bināro opciju brokeri asv mobila telefona pieslēgumi ir trešās paaudzes mobilie sakari 3G.

GPRS General Packet Radio Service - šī tehnoloģija ļauj ātri pārraidīt un saņemt lielus datu apjomus, video sižetus, MP3 standarta mūzikas failus un citu multimediju informāciju. Lietojot šo sistēmu, informācija tiek savākta paketēs un pārraidīta uz mobilo sakaru tīkliem. UMTS Universal Mobile Telecommunication System - universāla mobilo telekomunikāciju sistēma ir viens no trešās paaudzes 3G mobilo sakaru uzstādīšanas standartiem. Galvenā EDGE priekšrocība - īpaši liels ātrums. Interneta mājas lapa Web lapa - datņu kopuma atrašanās vieta tīklā " World Wide Web ", kas tiek identificēta ar Web adresi. Elektroniskais paraksts - elektroniska informācija, kas piesaistīta vai ir sakarā ar kādu līgumu vai citu ziņojumu, un, ko izmanto kā rakstiska paraksta juridisko ekvivalentu, lai nodrošinātu gan ziņojuma teksta īstuma aizsardzību, gan tā autentiskumu. Elektroniskā paraksta jēdzienu bieži lieto, domājot vai nu parakstu, kas piesaistīts tekstam ar vienu vai vairākiem elektroniskiem paņēmieniem, vai šifrēšanas līdzekli, lai piešķirtu dokumentam aizsardzību pret pārveidošanu un saglabātu ziņojuma patiesumu.

Elektroniskais rēķins e-invoice - rēķins, kurā visi dati ir elektroniskā formātā un kuru var apstrādāt automātiski. Automātiska apstrāde ir būtiskākā e-rēķina īpašība. E-rēķinu nosūtīta automātiski starpuzņēmumu norēķinos no rēķina izrakstītāja vai pakalpojuma sniedzēja sistēmas tieši rēķina saņēmēja finansiālajā vai citā lietojumprogrammā. Šajās sistēmās ir labāko bināro iespēju brokeru saraksts procesi, kuros sazinās abu darījumu partneru informācijas sistēmas. Tālāk seko pasūtījuma tālākā apstrāde, izpilde, piegāde, rēķina izrakstīšana un tālāka finansu uzskaite.

Uzņēmumu resursu plānošana Enterprise Resource Planning - ERP sastāv no vienas programmatūras lietojumprogrammas vai to paketes, kas integrē un apstrādā informāciju starp dažādajām uzņēmuma biznesa funkcijām. ERP sevī ietver plānošanu, iepirkumus, pārdošanu, tirgus apzināšanu, attiecības ar klientiem, finanšu un cilvēku resursus. ERP sistēmas galvenās īpašības ir:. Klientu attiecību vadība Customer Relationship Management - CRM - vadības metodoloģija, kas novieto klientu biznesa darbības centrā, pamatojoties uz intensīvu informācijas tehnoloģiju izmantošanu, lai vāktu, integrētu, apstrādātu un analizētu ar klientiem saistīto informāciju.

Tās mērķis ir iegūt padziļinātu informāciju par klientu un to, kā apmierināt viņa vajadzības. Elektroniskā komercija e - komercija - darījumi, ko veic uz Interneta protokolu balstītos tīklos un citos tīklos ar datoru starpniecību. Šajos tīklos pasūta preces un pakalpojumus, taču apmaksu un gala piegādi var veikt tiešsaistē vai ārpus tās. Pasūtījumus, kurus saņem pa telefonu, telefaksu vai ar roku rakstītos e-pasta ziņojumos, neuzskata par elektronisko komerciju. SSL nodrošina gala punkta identifikāciju un sakaru drošību Internetā, izmantojot kriptogrāfiju. Parastajā pielietojumā identificē tikai serveris t. Datortīkli, kas nav Internets - tīkli, kas ir domāti elektroniskās informācijas apmaiņai starp datoriem papīra dokumentus aizvietojošiem elektroniskiem dokumentiembet nav publiski pieejamspiemēram, kā Internets. Tie ir privātie, patentētie tīkli, izmantojot nomātas līnijas un kas var aptvert lokālas un plašas ģeogrāfiskas platības. Piemēram, elektroniskas datu apmaiņas sistēmas Electronic data interchange - EDI privātos tīklos, interaktīvas telefonu sistēmas u.

Gada pārskatu par finanšu aktīviem un pasīviem veido šādas sadaļas:. Finanšu aktīvi sadalījumā pa darījumu partneriem". Finanšu pasīvi sadalījumā pa darījumu partneriem". Visus rādītājus veidlapā uzrāda latos un veselos skaitļos. Finanšu aktīvu un pasīvu atlikumus sadala pa pretsektoriem, t. Institucionālo sektoru klasifikāciju Latvijā nosaka Ministru kabineta Institucionālo sektoru klasifikācija aptver visu valsts ekonomiku veidojošās institucionālās vienības un izstrādāta atbilstoši Eiropas kontu sistēmas EKS 95 pamatprincipiem. S Pārējās monetārās finanšu iestādes. S Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus. S Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi. S Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras. S Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas. S Eiropas Savienības institūcijas. Šī klasifikācija pilnā apjomā ir pieejama CSP mājas lapā www. Par rezidentiem uzskatāmas arī Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs. Par nerezidentiem uzskatāms arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko institūciju un citas pārstāvniecības Latvijā. Latvijas Banka uztur "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu" sk. Latvijas Bankas interneta lapas www. Apdrošināšanas sabiedrības pārņem apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā iespējamā zaudējuma risku vai nodod iespējumā finansiālā zaudējuma risku pārapdrošinātājam.

Apdrošināšanas sabiedrības veic dzīvības vai nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus. Privātie pensiju fondi veic sociālā riska apdrošināšanu fonda dalībniekiem, uzkrājot un ieguldot dalībnieku pašu veiktās un viņu labā brīvprātīgi veiktās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem vecuma vai darbnespējas kapitālu. Šis sektors ietver apdrošināšanas kompānijas, apdrošinātājus arī ārvalstu filiālespārapdrošinātājus, privātos pensiju fondus un fondēto pensiju shēmas. Pret klientiem, kas nav MFI, vai apdrošināšanas tehniskās rezerves. CFS ir kreditēšanā iesaistītās sabiedrības piemēram, finanšu līzinga sabiedrības, faktūrkreditēšanas sabiedrības, eksporta vai importa finansēšanas sabiedrībasieguldījumu fondi, ieguldījumu brokeru sabiedrības, finanšu instrumentsabiedrības, finanšu pārvaldītājsabiedrības, riska kapitāla sabiedrības, ka arī citas finanšu iestādes, ja to darbība atbilst minētajiem nosacījumiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Rīgas Fondu birža, kā arī Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības uzskatāmas par finanšu palīgsabiedrībām. Ietver pašvaldību struktūras, pastarpinātās pašvaldību pārvaldes iestādes, kā arī pašvaldību kontrolētus un finansētus komersantus. Latvijā par mājsaimniecībām uzskatāmi arī individuālā darba veicēji, ja viņi nav reģistrējuši savu darbību Latvijas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" grupas "Nauda" sastāvdaļa. Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" mašīnu mācīšanās un forex tirdzniecība "Nauda" sastāvdaļa; iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" grupas "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" posteņa "Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi" sastāvdaļa.

Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" grupas "Īstermiņa finanšu ieguldījumi" posteņa " Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos" sastāvdaļa. Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" grupas "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" posteņa "Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi" sastāvdaļa; iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" grupas "Īstermiņa finanšu ieguldījumi" posteņa "Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos" sastāvdaļa. Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" grupas "Īstermiņa finanšu ieguldījumi " posteņa "Atvasinātie finanšu instrumenti"posteņa "Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos" sastāvdaļas; iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" grupas "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" posteņa "Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi" sastāvdaļa. Aizdevumi īstermiņa, ilgtermiņa attiecas uz Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" grupas "Debitori " posteņa "Radniecīgo sabiedrību parādi"posteņa "Asociēto sabiedrību parādi"posteņa "Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai"posteņa "Citi debitori " sastāvdaļas. Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" grupas "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" posteņa "Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām"posteņa "Aizdevumi asociētajām sabiedrībām"posteņa "Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori"posteņa "Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai" sastāvdaļas; iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" grupas "Debitori" posteņa "Radniecīgo sabiedrību parādi"posteņa "Asociēto sabiedrību parādi"posteņa "Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai" sastāvdaļas.

Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" grupas "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" posteņa "Līdzdalība radniecīgas sabiedrības kapitālā"posteņa "Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā", posteņa "Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi" sastāvdaļas; iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" grupas "Īstermiņa finanšu ieguldījumi" posteņa "Līdzdalība radniecīgas sabiedrības kapitālā"posteņa "Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos" sastāvdaļas. Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" grupas "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" posteņa "Līdzdalība radniecīgas sabiedrības kapitālā"posteņa "Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā"posteņa "Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi" sastāvdaļas; iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" grupas "Īstermiņa finanšu ieguldījumi" posteņa "Līdzdalība radniecīgas sabiedrības kapitālā"posteņa "Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos" sastāvdaļas. Informācija šajā rindā atbilst bilances aktīva iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" grupas "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" postenim "Pašu akcijas un daļas"; iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" grupas "Īstermiņa finanšu ieguldījumi" postenim "Pašu akcijas un daļas", grupas "Debitori" postenim "Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā". Ieguldījumu apliecība ir pārvedams vērtspapīrs, kas apliecina fonda ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības.

Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļa "Ilgtermiņa ieguldījumi" grupas "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" posteņa "Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi" sastāvdaļa; iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" grupas "Īstermiņa finanšu ieguldījumi" posteņa "Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos" sastāvdaļa. Naudas tirgus fonda mantu iegulda tādos parāda vērtspapīros kā valsts, pašvaldību un centrālo banku emitētās vai garantētās parādzīmēs un obligācijās, kā arī finanšu institūciju un citu uzņēmumu emitētās parādzīmēs un obligācijās, kā arī naudas tirgus instrumentos un noguldījumos kredītiestādēs. Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" grupas "Pamatlīdzekļi" postenis "Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem", grupas "Nemateriālie ieguldījumi" postenis "Avansa maksājumi par nemateriāliem līdzekļiem"; iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" grupas "Krājumi" postenis "Avansa maksājumi par precēm", grupas "Debitori" posteņa "Pircēju un pasūtītāju parādi"posteņa " Radniecīgo uzņēmumu parādi"posteņa "Asociēto uzņēmumu parādi"posteņa "Citi debitori" sastāvdaļas.

Informācija šajā rindā ir bilances aktīva daļas iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" grupas "Nemateriālo ieguldījumi " postenis "Attīstības izmaksas"postenis "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u. Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" grupas "Pamatlīdzekļi" postenis "Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi"postenis "Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos"postenis "Iekārtas un mašīnas"postenis "Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs"postenis "Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas".

Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" grupas "Krājumi" postenis "Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli"postenis "Nepabeigtie ražojumi, postenis "Gatavie ražojumi un preces pārdošanai", posteņa "Nepabeigtie pasūtījumi"postenis "Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki". Informācija šajā rindā ir bilances aktīva iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" grupas " Debitori " posteņa "Citi debitori" sastāvdaļa. Informācija šajā rindā atbilst bilances pasīva iedaļas "Pašu kapitāls" grupai "Akciju vai daļu kapitāls pamatkapitāls ". Uzkrājumi ir uzkrātās izmaksas, kuras paredzētas noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, bet to apjoms vai segšanas datums nav zināms. Informācija šajā rindā ir bilances pasīva iedaļas "Uzkrājumi" postenis "Uzkrājumi pensijām pielīdzinātām saistībām"postenis "Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem"postenis "Citi uzkrājumi". Informācija šajā rindā ir bilances pasīva iedaļas "Kreditori" grupas "Īstermiņa kreditori" posteņi "Maksājamie vekseļi". Informācija šajā rindā ir bilances pasīva iedaļas "Kreditori" grupas "Ilgtermiņa kreditori" un "Īstermiņa kreditori" posteņi "Maksājamie vekseļi". Informācija šajā rindā ir bilances pasīva iedaļas "Kreditori" grupas "Īstermiņa kreditori" postenis "Atvasinātie finanšu instrumenti".

Aizņēmumos īstermiņa, ilgtermiņa attiecas uz Informācija šajā rindā ir bilances pasīva iedaļas "Kreditori" grupas "Īstermiņa kreditori" posteņa "Aizņēmumi pret obligācijām"posteņa "Akcijās pārvēršamie aizņēmumi"posteņa "Aizņēmumi no kredītiestādēm", posteņa "Citi aizņēmumi"posteņa "Parādi radniecīgajām sabiedrībām"posteņa "Parādi asociētajām sabiedrībām" sastāvdaļas. Par aizņēmumiem uzskatāmi arī kredītlīniju ietvaros saņemtie līdzekļi un finanšu līzings. Informācija šajā rindā ir bilances pasīva iedaļas "Kreditori" grupas "Ilgtermiņa kreditori" un "Īstermiņa kreditori" posteņa "Aizņēmumi pret obligācijām"posteņa "Akcijās pārvēršamie aizņēmumi"posteņa "Aizņēmumi no kredītiestādēm"posteņa "Citi aizņēmumi"posteņa "Parādi radniecīgajām sabiedrībām"posteņa "Parādi asociētajām sabiedrībām" sastāvdaļas. Informācija šajā rindā ir bilances pasīva iedaļas "Kreditori" grupas "Ilgtermiņa kreditori" un "Īstermiņa kreditori" posteņa "No pircējiem saņemtie avansi"posteņa "Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem"posteņa "Parādi radniecīgajām sabiedrībām"posteņa "Parādi asociētajām sabiedrībām" sastāvdaļas. Informācija šajā rindā ir bilances pasīva iedaļas "Kreditori" grupas "Ilgtermiņa kreditori" un "Īstermiņa kreditori" posteņa "Pārējie kreditori" sastāvdaļas. Termiņu grupā "īstermiņa" uzrāda aizdevumus, aizņēmumus un parāda vērtspapīrus, kuru sākotnējais ieguldīt bitcoin drošībā, brīdinājuma termiņš par izņemšanu vai emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš ir līdz vienam gadam ieskaitot.

Termiņu grupā "ilgtermiņa" uzrāda aizdevumus, aizņēmumus un parāda vērtspapīrus, kuru sākotnējais termiņš, brīdinājuma termiņš par izņemšanu vai emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš ir ilgāks par vienu gadu. Par "sākotnējo termiņu" uzskata termiņu darījuma noslēgšanas brīdī. Veidlapa sastāv no trim daļām, kurās iekļauti jautājumi par uzņēmumā izmantotajām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām IKTelektroniskajiem komercijas procesiem e-commerce. Tie ir jautājumi, uz kuriem pareizo atbildes variantu atzīmē ar. Ja atzīmē atbildi, kurā ir norāde, piemēram, "pāriet pie B7", tad nākamais jautājums, uz kuru atbild, ir B7. Ja atzīmēta atbilde "nē", tad uz tālāk sekojošajiem jautājumiem neatbild un aizpilda tikai anketas X sadaļu. Parastajā pielietojumā identificē tikai serveri t. Veidlapa sastāv no sešām daļām, kurās iekļauti jautājumi par uzņēmumā izmantotajām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām IKTelektroniskajiem biznesa procesiem e-business.

Lokālais datortīkls Local Area Network - LAN - tīkls, kurā pieslēgti vairāki datori var būt pieslēgti arī vairāki dažādas nozīmes serveri. Tālāk seko pasūtījuma tālākā apstrāde, izpilde, piegāde, rēķina izrakstīšana un tālāka finanšu uzskaite. Veidlapa sastāv no divām daļām, kurās iekļauti jautājumi par uzņēmumā izmantotajām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām IKT. Veidlapā prasītā informācija nepieciešama lai izpildītu Komisijas Veidlapu aizpilda visas augstākās mācību iestādes un to pārziņā esošās zinātniskās institūcijas. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD publicētajā zinātnes statistikas metodoloģijas krājumā "Frascati Manual" dotas sekojošas definīcijas:. Zinātniskie pētījumi un eksperimentālās izstrādes - radoša darbība, ko sistemātiski veic, lai paplašinātu zināšanu apjomu, ieskaitot zināšanas par cilvēku, kultūru un sabiedrību, un šo zināšanu izlietošana, lai veidotu jaunas to pielietošanas sfēras.

Zinātniskie pētījumi un eksperimentālās izstrādes ietver trīs darbības veidus:. Fundamentālie pētījumi - eksperimentāls vai teorētisks darbs, ko veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par dažādām parādībām un novērojumu rezultātiem bez konkrēta iegūto zināšanu pielietojuma mērķa. Fundamentālo pētījumu procesā analizē parādību dažādas īpašības un struktūru, lai formulētu un pārbaudītu hipotēzes, teorijas vai likumsakarības. Lietišķie pētījumi - arī oriģināli pētījumi jaunu zināšanu ieguvei. Tomēr tos veic, lai sasniegtu kādu praktisku mērķi vai atrisinātu konkrētu uzdevumu. Lietišķo pētījumu rezultāti vispirms paredzēti, lai atrisinātu problēmas, saistītas ar atsevišķiem vai ierobežota skaita produktiem, funkcijām, metodēm vai sistēmām. Lietišķie pētījumi attīsta idejas funkcionālā veidā. Pētījumā iegūtie rezultāti bieži tiek paten­tēti, bet tie var arī būt nepieejami plašākam lietotāju lokam. Eksperimentālās izstrādes - sistemātisks darbs, ko veic izmantojot zinātnisko pētījumu vai praktiskās darbības pieredzē iegūtās zināšanas, lai ražotu jaunus materiālus, produktus vai iekārtas, ieviestu jaunus tehnoloģiskos procesus, sistēmas un pakalpojumus, vai arī lai būtiski pilnveidotu esošos.

Noteiktas grupas polimerizācijas reakciju izpēte pie dažādiem nosacījumiem kādai produktu grupai, kā arī to ķīmisko un fizikālo īpašību izpēte ir fundamentāls pētījums. Mēģinājums optimizēt vienu no reakcijām, lai iegūtu polimērus ar noteiktām īpašībām - lietišķais pētījums. Eksperimentāla izstrāde ir procesa izveidošana, ko optimizē laboratorijas līmenī un potenciālu metožu izstrāde noteikta polimēra ražošanā, kā arī noteiktu izstrādājumu izgatavošana no attiecīgā polimēra. Veidlapas 1. Veidlapas 2. Veidlapas 3. To skaitā ietilpst arī zinātnisko iestāžu vadītāji un viņu vietnieki. Krājumā "Frascati Manual" dota sekojoša definīcija:. Zinātnieki - profesionāli speciālisti, kuri nodarbojas ar jaunu zināšanu, produktu, procesu, metožu un sistēmu formulēšanu vai radīšanu un atbilstošu projektu vadīšanu.

Martā tur bija “MOTOR ZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻI” PAR FASILU, KAS MĒS ESAM VĒL EKSPORTA

Augstskolās, atbilstoši Augstskolu likuma Obligāti iekļauj profesorus un asociētos profesorus Augstskolu likuma Iestādē strādājošo inženieru skaitu iekļauj rindā zinātniskie darbinieki vai zinātnes tehniskais personālsatbilstoši viņu veiktajām funkcijām zinātniskajā iestādē pēc starptautiskās metodoloģijas inženieri iekļauti zinātnisko darbinieku skaitā. Ja uzņēmuma līgums ar vienu un to pašu personu gada laikā noslēgts vairākkārt, konkrēto personu veidlapā uzrāda tikai vienu reizi. Ievēro, ka Lai aprēķinātu, cik darbinieku konkrētā nozarē strādājuši pilnu darba laiku visu gadu, tiek aprēķināts nosacīts rādītājs - pilns darba laika ekvivalents PLE. Lai to aprēķinātu, visus 3. Ja pētniecības darbs veikts pārsniedzot gada darba laika fondu, lieto koeficientus 1¼, 1½, 1¾ u. Augstskolu pasniedzēju skaitu arī nosacīti sadala iepriekš minētajās grupās, vadoties no tā, kādu sava darba laika daļu viņi veltījuši pētniecības darbam. Izziņā Veidlapas 4. Veidlapas 5. Veidlapas 9. Veidlapas Ja veidlapas aizpildīšanas laikā nav vēl pabeigta uzņēmuma gada bilances sastādīšana, tad 9.

Zemes pētniecība un izmantošana" - pētniecības mērķi saistībā ar Zemes garozas un mantijas, jūru, okeānu un atmosfēras izpēti un to izmantošanas izpēti. Ietilpst klimata un meteoroloģiskie pētījumi un hidroloģija, minerālu, naftas un dabasgāzes atradņu meklējumi. Ja saistībā ar pamatā esošajiem riska darījumiem ir iestājies Ja vērtspapīrošana ir atjaunojama vērtspapīrošana, darījuma dokumentācijā iekļauj atbilstīgus priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumus vai izraisītājnotikumus atjaunošanas analīzes bināro iespējas no annas alexandrovna izbeigšanai, ietverot vismaz šādu informāciju: a pamatā esošo riska darījumu kredītkvalitātes pasliktināšanās līdz iepriekš noteiktam slieksnim vai zemāk par to; b zaudējumu palielināšanās virs iepriekš noteikta sliekšņa; c nespēja noteiktā laikposmā pietiekamā apjomā piesaistīt jaunus pamatā esošus riska darījumus, kas atbilst iepriekš noteiktai kredītkvalitātei. Darījuma dokumentācijā skaidri norāda: a ciktāl attiecas parādus apkalpojošās sabiedrības, uzticības personas un citu papildpakalpojumu sniedzējukā arī Parādus apkalpojošai sabiedrībai ir specializētas zināšanas, lai apkalpotu riska darījumus, kas pēc būtības ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem, un rūpīgi dokumentēta un pienācīga politika, procedūras un risku pārvaldības kontroles saistībā ar riska darījumu apkalpošanu.

Parādus apkalpojošā sabiedrība pamatā esošajiem riska darījumiem piemēro apkalpošanas procedūras, kas ir vismaz tikpat stingras kā tās, kuras iniciators piemēro līdzīgiem riska darījumiem, kas nav vērtspapīroti. Iniciators pastāvīgi uztur atjauninātu atsauces reģistru, lai jebkurā brīdī identificētu pamatā esošos riska darījumus. Minētajā reģistrā norāda atsauces parādniekus, atsauces saistības, no kurām izriet pamatā esošie riska darījumi, un — par katru pamatā esošo riska darījumu — nominālo summu, kas ir aizsargāta un labākie cryptocurrency uzņēmumi ieguldīt 2021 atmaksāta. Darījuma dokumentācijā ietver skaidrus noteikumus, kas palīdz laikus risināt konfliktus starp dažādām ieguldītāju kategorijām.

Ja vērtspapīrošanā izmanto SSPEbalsstiesības tiek skaidri noteiktas un piešķirtas parādzīmju turētājiem, un tiek skaidri norādīta tās uzticības personas un citu vienību atbildība, kurām ir fiduciāri pienākumi pret ieguldītājiem. Iniciators pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi riska darījumiemkuri tiek vērtspapīrotiun šādu datu avotus un pamatojumu apgalvojumam par līdzību.

Šādi dati attiecas uz vismaz piecu gadu laikposmu. Pirms darījuma noslēgšanas atbilstoša un neatkarīga puse veic pamatā esošo riska darījumu izlases ārēju pārbaudi, tostarp pārbaudot, vai pamatā esošie riska darījumi ir atbilstīgi kredītaizsardzībai saskaņā ar kredītaizsardzības līgumu. Iniciators pirms vērtspapīrošanas cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamu saistību naudas plūsmas modeli, kas precīzi atspoguļo līgumattiecības starp pamatā esošajiem riska darījumiem un maksājumiem starp iniciatoru, ieguldītājiem, citām trešām personām un, ja piemērojams, SSPEun pēc cenas noteikšanas minēto modeli dara pieejamu ieguldītājiem un — pēc pieprasījuma — potenciālajiem ieguldītājiem. Tādas vērtspapīrošanas gadījumā, kur pamatā esošie riska darījumi ir aizdevumi mājokļa vai automobiļa iegādei vai automobiļa izpirkumnomas darījumi, iniciators kā daļu no informācijas, ko atklāj, ievērojot 7. Atkāpjoties no pirmās daļas, iniciatorino Iniciators ir atbildīgs par 7. Regulas 7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Prasības attiecībā uz kredītaizsardzības līgumu, pārbaudes aģentu—trešo personu un sintētisko atlikušo starpību. Kredītaizsardzības līgums attiecas vismaz uz šādiem kredītnotikumiem : a ja riska pārvešanai izmanto garantijas — uz kredītnotikumiemkas minēti Regulas ES Nr. Pārskatīšanas pasākumi Regulas ES Nr. Kredītaizsardzības maksājumu pēc kredītnotikuma iestāšanās aprēķina, pamatojoties uz faktiskajiem zaudējumiem, kas kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas iniciatoram vai sākotnējam aizdevējam un ko pārstrukturē saskaņā ar to standarta atgūšanas politiku un procedūrām attiecībā uz konkrētajiem riska darījumu veidiem, un reģistrē to finanšu pārskatos maksājuma veikšanas laikā.

Galīgo kredītaizsardzības maksājumu veic noteiktā laikposmā pēc konkrētā pamatā esošā riska darījuma parāda pārstrukturēšanas, ja parāda pārstrukturēšana tiek pabeigta pirms juridiski noteiktā termiņa vai kredītaizsardzības līguma priekšlaicīgas izbeigšanas. Starpposma kredītaizsardzības maksājumu veic ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 1. Starpposma kredītaizsardzības maksājums ir vismaz lielākais no šādiem rādītājiem:. Kad ir veikts starpposma kredītaizsardzības maksājums, kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas pirmajā daļā minēto galīgo kredītaizsardzības maksājumu, lai zaudējumu starpposma norēķinu pielāgotu faktiskajiem zaudējumiem. Starpposma un galīgā kredītaizsardzības maksājuma aprēķināšanas metodi precizē kredītaizsardzības līgumā. Kredītaizsardzības maksājums ir proporcionāls attiecīgā pamatā esošā riska darījuma, uz kuru galvenā kriptovalūta, ko ieguldīt 2021. gadā kredītaizsardzības līgums, neatmaksātās nominālās summas daļai.

Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas… - Latvijas Vēstnesis Turpmākais ir infrastruktūras reģistra un ritošā sastāva reģistra obligāto prasību saraksts, lai pietiekoši aprakstītu specifiskos raksturojumus un prasības un veicinātu savstarpējo izmantojamību.

Iniciatora tiesības saņemt kredītaizsardzības maksājumu ir izpildāmas. Summas, kas ieguldītājiem jāmaksā saskaņā ar kredītaizsardzības līgumuskaidri norāda kredītaizsardzības līgumā, un tās ir ierobežotas. Šīs summas ir iespējams aprēķināt jebkuros apstākļos. Kredītaizsardzības līgumā skaidri norāda apstākļus, kādos ieguldītājiem ir jāveic maksājumi. Panta 4. Kredītaizsardzības maksājuma summu aprēķina tā individuālā pamatā esošā riska darījuma līmenī, attiecībā uz kuru ir iestājies kredītnotikums.

Kredītaizsardzības līgumā norāda maksimālo pagarinājumu, ko piemēro parāda pārstrukturēšanai, kas attiecas uz tiem pamatā esošajiem riska darījumiem, attiecībā uz kuriem ir iestājies 1. Šāds pagarinājums nav ilgāks par diviem gadiem. Kredītaizsardzības līgumā paredz, ka līdz minētā pagarinājuma beigām veic galīgo kredītaizsardzības maksājumu, pamatojoties uz iniciatora galīgo zaudējumu aplēsi, ko iniciatoram tajā laikā vajadzētu būt reģistrējušam savos finanšu pārskatospieņemot, ka kredītaizsardzības līgums nepastāv un nesedz nekādus zaudējumus. Ja kredītaizsardzības līgums tiek izbeigts, parāda pārstrukturēšana attiecībā uz visiem neatmaksātajiem kredītnotikumiem, kas iestājušies pirms šīs izbeigšanas, turpinās tādā pašā veidā, kā aprakstīts pirmajā daļā. Kredītaizsardzības prēmijas, kas jāmaksā saskaņā ar kredītaizsardzības līgumu, strukturē kā atkarīgas no ienākumus nesošu vērtspapīrotu riska darījumu neatmaksātās nominālās summas attiecīgā maksājuma veikšanas brīdīun tās atspoguļo aizsargātā laidiena risku. Šajā nolūkā kredītaizsardzības līgumā nenosaka garantētās prēmijas, prēmiju priekšmaksājumus, atlaižu mehānismus vai citus mehānismus, ar kuriem var izvairīties no zaudējumu faktiskās attiecināšanas uz ieguldītājiem vai tos attiecināt mazākā mērā, vai daļu no samaksātajām prēmijām atmaksāt iniciatoram pēc darījuma termiņa beigām.

Atkāpjoties no šā punkta trešās daļas, prēmiju priekšmaksājumi ir atļauti ar nosacījumu, ka tiek ievēroti valsts atbalsta noteikumi, ja dalībvalsts tiesību aktos ir īpaši paredzēta garantiju sistēma un ja tai piemēro atbalsta garantiju, ko sniedz jebkura no Regulas ES Nr. Darījuma dokumentācijā apraksta, kā tiek aprēķināta kredītaizsardzības prēmija un visi parādzīmju kuponi, ja tādi ir, attiecībā uz katru maksājuma dienu visā vērtspapīrošanas laikā. Iniciators pirms darījuma slēgšanas dienas ieceļ pārbaudes aģentu—trešo personu. Pārbaudes aģents—trešā persona attiecībā uz katru pamatā esošo riska darījumu, par kuru ir sniegts paziņojums par kredītnotikumu, pārbauda vismaz visus šādus elementus: a vai paziņojumā par kredītnotikumu minētais kredītnotikums ir tāds, kā noteikts kredītaizsardzības līguma noteikumos; b vai pamatā esošais riska darījums attiecīgā kredītnotikuma iestāšanās brīdī bija iekļauts atsauces portfelī; c vai pamatā esošais riska darījums laikā, kad to iekļāva atsauces portfelī, atbilda atbilstības kritērijiem; d ja pamatā esošs riska darījums pievienots vērtspapīrošanai papildināšanas rezultātā — vai šāda kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas atbilda papildināšanas nosacījumiem; e vai galīgo zaudējumu summa atbilst zaudējumiem, ko iniciators reģistrējis savā peļņas un zaudējumu pārskatā; f vai laikā, kad tiek veikts galīgais kredītaizsardzības kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas, zaudējumi, kas attiecas uz pamatā esošajiem riska darījumiem, ir pareizi sadalīti starp ieguldītājiem.

Pārbaudes aģents—trešā persona ir neatkarīgs no iniciatora un ieguldītājiem, un attiecīgā gadījumā no SSPE un ir piekritis tā iecelšanai par pārbaudes aģentu—trešo personu līdz darījuma slēgšanas dienai. Pārbaudes aģents—trešā persona var veikt pārbaudi izlases veidā, nevis pārbaudot katru individuālo pamatā esošo riska darījumu, par kuru tiek prasīts kredītaizsardzības maksājums. Tomēr ieguldītāji var pieprasīt jebkura konkrēta pamatā esošā riska darījuma atbilstības pārbaudi, ja tie nav apmierināti ar izlases veida pārbaudi. Iniciators darījuma dokumentācijā iekļauj apņemšanos sniegt pārbaudes aģentam—trešai personai visu informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu pirmajā daļā noteikto prasību izpildi.

Iniciators var izbeigt darījumu pirms termiņa tikai šādos gadījumos: a ieguldītāja maksātnespēja; b ieguldītājs nav samaksājis saskaņā ar kredītaizsardzības līgumu maksājamās summas vai nav izpildījis darījuma dokumentos noteiktas būtiskas saistības; c attiecīgi regulatīvi notikumi, tostarp: i attiecīgas izmaiņas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, attiecīgas izmaiņas, ko kompetentās iestādes veikušas šādu tiesību aktu oficiāli publicētās interpretācijās, ja tādas ir, vai attiecīgas izmaiņas darījuma aplikšanas ar nodokli vai tā uzskaites režīmā, kurām ir būtiska negatīva ietekme uz darījuma ekonomisko efektivitātikatrā no gadījumiem — salīdzinājumā ar to, kas bija paredzēts darījuma slēgšanas brīdī, un ko tolaik nevarēja pamatoti sagaidīt; ii kompetentās iestādes konstatējums, ka iniciatoram vai jebkurai iniciatora filiālei attiecībā uz vērtspapīrošanu nav vai vairs nav atļauts atzīt būtiska kredītriska pārvešanu saskaņā ar Regulas ES Nr. Darījuma dokumentācijā norāda, vai attiecīgajā darījumā ir ietvertas kādas no d un e apakšpunktā minētajām atsaukšanas tiesībām un kā šādas atsaukšanas tiesības ir strukturētas. Šā punkta d apakšpunkta nolūkos atsaukums noteiktā brīdī nav strukturēts tā, lai izvairītos no zaudējumu attiecināšanas uz kredītkvalitātes uzlabojumu pozīcijām vai citām ieguldītāju turētām pozīcijām, un nav arī citādi strukturēts, lai nodrošinātu kredītkvalitātes uzlabojumus.

Atsaukuma noteiktā brīdī izmantošanas gadījumā iniciatori paziņo kompetentajām iestādēm par to, kā tiek pildītas otrajā un trešajā daļā minētās prasības, tostarp, pamatojot šāda atsaukuma izmantošanu un norādot ticamu pārskatu, kas parāda, ka atsaukuma izmantošanas iemesls nav pamatā esošo aktīvu kvalitātes pasliktināšanās. Attiecībā uz fondēto kredītaizsardzību, beidzoties kredītaizsardzības līgumam, nodrošinājumu atdod ieguldītājiem, ievērojot laidienu prioritāro secību saskaņā ar attiecīgo maksātnespējas tiesību aktu noteikumiem, kas piemērojami iniciatoram. Ieguldītāji nevar izbeigt darījumu pirms termiņa kāda cita iemesla dēļ, izņemot to, ka iniciators nav samaksājis kredītaizsardzības prēmiju vai ir citādi būtiski pārkāpis līgumsaistības. Iniciators var uzņemties saistības attiecībā uz sintētisko atlikušo starpību, kas ir pieejama kā kredītkvalitātes uzlabojums ieguldītājiem, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi: a sintētiskās atlikušās starpības summa, ko iniciators apņemas izmantot kā kredītkvalitātes uzlabojumu katrā maksājuma periodā, ir norādīta darījuma dokumentācijā un izteikta kā fiksēta procentuālā daļa no kopējā neatmaksātā portfeļa atlikuma attiecīgā maksājuma perioda sākumā fiksētā sintētiskā atlikusī starpība ; b sintētisko atlikušo starpību, ko neizmanto, lai segtu kredītzaudējumus, kuri rodas katrā maksājuma periodā, atmaksā iniciatoram; c iniciatoriem, kuri izmanto IRB pieeju, kas minēta Regulas ES Nr.

Kredītaizsardzības līgums ir: a garantija, kas atbilst Regulas ES Nr. Cita veida kredītaizsardzība, kas minēta 8. Iniciators iegūst kvalificēta juridiskā padomnieka atzinumu, kas apstiprina, ka kredītaizsardzība ir izpildāma visās attiecīgajās jurisdikcijās. Ja tiek sniegta cita veida kredītaizsardzība saskaņā ar šā panta 8. Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, tikai iniciators var izmantot augstas kvalitātes nodrošinājumu skaidras naudas noguldījuma veidā pie iniciatora vai vienā no tā filiālēm, ja iniciatora vai vienas no tā filiālēm kredītkvalitātes pakāpe atbilst vismaz 2. Kompetentās iestādes, kas norīkotas saskaņā ar Šajā punktā noteiktās prasības uzskata par izpildītām attiecībā uz ieguldījumiem iniciatora emitētās ar kredītrisku saistītās parādzīmēs saskaņā ar Regulas ES Nr. EBI uzrauga šajā pantā minētās nodrošinājuma prakses piemērošanu, īpašu uzmanību pievēršot darījuma partnera kredītriskam un citiem no šādas nodrošinājuma prakses izrietošiem ekonomiskajiem un finanšu riskiem, ar ko ieguldītāji saskaras.

EBI līdz … [24 mēneši pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas] iesniedz Komisijai ziņojumu par saviem konstatējumiem. Komisija līdz VPS paziņojums satur iniciatora un sponsora sniegtu paskaidrojumu par to, kā ir nodrošināta atbilstība VPS kritērijiem, kas izklāstīti Iniciators un — attiecīgā gadījumā — sponsors nekavējoties paziņo EVTI un informē savu kompetento iestādi, ja vērtspapīrošana vairs neatbilst Šīs regulas Kamēr nav norīkotakompetentā iestāde, kas uzrauga atbilstību Vērtspapīrošanas tirgus makroprudenciālā uzraudzība. ESRK savu pilnvaru robežās ir atbildīga par Savienības vērtspapīrošanas tirgus makroprudenciālo uzraudzību.

Lai palīdzētu novērst vai mazināt sistēmiskos riskus, kas apdraud Savienības finanšu stabilitāti un kas rodas finanšu sistēmas attīstības gaitā, un, ņemot vērā makroekonomisko attīstību — lai tādējādi izvairītos no plašu finansiālo grūtību posmiem —, ESRK pastāvīgi pārrauga norises vērtspapīrošanas tirgos. Ja ESRK uzskata par nepieciešamu un vismaz ik pēc trim gadiem, tā sadarbībā ar EBI publicē ziņojumu par vērtspapīrošanas tirgus ietekmi uz finanšu stabilitāti, lai izgaismotu riskus finanšu stabilitātei. Neskarot šā panta 2. ESRK ziņojumā, kas minēts pirmajā daļā, ņem vērā sintētiskās vērtspapīrošanas īpatnības, proti, tās tipiski individuālo un privāto raksturu finanšu tirgos, un pārbauda, vai VPS bilances vērtspapīrošanas režīms veicina vispārēju riska mazināšanu finanšu sistēmā un uzlabojumus reālās ekonomikas finansēšanā. Sagatavojot ziņojumu, ESRK izmanto dažādus attiecīgus datu avotus, piemēram:. Saskaņā ar Regulas ES Nr. Trīs mēnešu laikā pēc ieteikumu nosūtīšanas dienas ieteikuma adresāts saskaņā ar Regulas ES Nr. Līdz Vērtspapīrošanu, kuras sākotnējās vērtspapīrošanas pozīcijas tika izveidotas pirms Piemērojot šā panta 3.

Ilgtspējīga vērtspapīrošanas regulējuma izstrāde. Sagatavojot šā panta 1. Kopā ar pārskatīšanas ziņojumu, kas iesniedzams saskaņā ar Komisijas ziņojumam attiecīgā gadījumā pievieno tiesību akta priekšlikumu. Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tāpēc ir ļoti svarīgi atbalstīt atgūšanos no smagā ekonomikas satricinājuma, ko izraisījusi Covid pandēmija, un ieviest mērķtiecīgus grozījumus spēkā esošajos finanšu tiesību aktos. Tajā pašā laikā tās, visticamāk, ietekmēs ekonomiskās situācijas pasliktināšanās. Kompetentās iestādes ir nodrošinājušas iestādēm pagaidu kapitālu, likviditāti un darbības atvieglojumus, lai parūpētos par to, ka tās var turpināt pildīt savu uzdevumu finansēt reālo ekonomiku sarežģītākā vidē. Turklāt vērtspapīrošana iestādēm un citiem tirgus dalībniekiem sniedz papildu ieguldījumu iespējas, tādējādi ļaujot veikt portfeļa diversifikāciju un atvieglojot finansējuma plūsmu uzņēmumiem un privātpersonām gan dalībvalstu iekšienē, gan pāri robežām visā Savienībā. Mērķtiecīgas izmaiņas Regulā ES Nr. Tāpēc Regulas ES Nr.

psiholoģija forex tirdzniecības paaugstināt noturību pret nosēšanās kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas

Lielāka VPS bilances vērtspapīrošanas izmantošana, ko veicina uz risku jutīgāka pieeja šādu vērtspapīrošanas darījumu augstākas prioritātes laidienam, atbrīvotu regulējošām prasībām atbilstošu kapitālu un galarezultātā prudenciāli pamatotā veidā vēl vairāk varētu palielināt iestāžu aizdošanas spējas. Galīgajā ziņojumā, ko sagatavojis Augsta līmeņa forums kapitāla tirgu savienības kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas, ir norādīts, ka pārāk konservatīva standartizēta pieeja darījuma partnera kredītriskam SA-CCR varētu nelabvēlīgi ietekmēt galalietotāju iespējas kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas ierobežot riskus un šādu ierobežojumu izmaksas. Šajā sakarībā Komisijai līdz Lai nepieļautu swing trading 101 pamati atlikušās starpības izmantošanu regulējuma arbitrāžas mērķiem, būtu jānosaka īpašs prudenciālais režīms sintētiskajai atlikušajai starpībai. Šajā ziņā regulējuma arbitrāža notiek, kad aizsardzības devēju turētām vērtspapīrošanas pozīcijām iniciatoriestāde nodrošina kredītkvalitātes uzlabojumu, līgumā paredzot konkrētas summas, lai segtu vērtspapīroto riska darījumu zaudējumus darījuma pastāvēšanas laikā, un šādām summām, kas apgrūtina iniciatoriestādes pārskatu līdzīgi kā nefondēta garantija, nav noteikta riska pakāpe.

Minētie regulatīvie tehniskie standarti būtu jāievieš, pirms ir piemērojams jaunais prudenciālais režīms. Būtu jādod iestādēm pietiekams laiks piemērot jauno sintētiskajai atlikušajai starpībai paredzēto prudenciālo režīmu, lai nepieļautu traucējumus sintētiskās vērtspapīrošanas tirgū. Atbilstoši šim punktam riska darījuma vērtībā neiekļauj nevienu summu, kura saistībā ar sintētisko vērtspapīrošanu ir sniegta kā nodrošinājums vai kredītkvalitātes uzlabojums un uz kuru jau attiecas pašu kapitāla prasība kriptovalūta iegulda tā vērts? ar šīs nodaļas noteikumiem. EBI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai precizētu, kā iniciatoriestādes nosaka 1. Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EBI līdz Komisijai tiek deleģētas pilnvaras šo regulu papildināt, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas ES Nr.

Atkāpjoties no šā panta 2. Lai aprēķinātu sintētiskās vērtspapīrošanas piesaistes punktus A un atsaistes punktus Dvērtspapīrošanas iniciatoriestāde vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījuma vērtību, kas ir Šo korekciju drīkst veikt tikai iniciatoriestādes. Riska pakāpi INRD vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā ar Atbilstoši šīs regulas Iestādes veic aprēķinus saskaņā ar turpmāk norādīto formulu:.

labākā kriptovalūtas tirdzniecības lietotne kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas

Atkāpjoties no šā panta 3. Atbilstoši pirmajai daļai iniciatoriestādes, kuras piemēro pozīcijai SEC-IRB pieeju un kurām atļauts izmantot pašu lēstus saistību nepildīšanas zaudējumus un korekcijas pakāpes visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, kam izmanto IRB pieeju saskaņā ar 3. Atbilstoši šim pantam neatmaksājamo pirkuma cenas atlaidi aprēķina, b apakšpunktā minēto summu atskaitot no a apakšpunktā minētās summas: a INRD vērtspapīrošanas pamatā esošo riska darījumu neatmaksātā summa brīdī, kad minētie riska darījumi pārvesti uz SSPE; b summa, ko veido šādi elementi: i ieguldītājiem, kas ir trešās personas, pārdoto INRD vērtspapīrošanas laidienu vai, attiecīgā gadījumā, laidienu daļu sākotnējā pārdošanas cena; un ii iniciatora turēto minētās vērtspapīrošanas laidienu vai, attiecīgā gadījumā, laidienu daļu neatmaksātā summa brīdī, kad pamatā esošie riska darījumi pārvesti uz SSPE.

Atbilstoši 5. Jebkāds pamatā esošo riska darījumu neatmaksātās summas samazinājums, kas izriet no realizētajiem zaudējumiem, samazina neatmaksājamo pirkuma cenas atlaidi, ievērojot minimālo robežvērtību, kura vienāda ar nulli. Ja atlaide ir strukturēta tā, ka to pilnībā vai daļēji var atmaksāt iniciatoram, šāda atlaide atbilstoši šim pantam netiek ņemta vērā kā neatmaksājama pirkuma cenas atlaide. EBI uzrauga 1. EBI līdz … [24 mēneši pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas] iesniedz Komisijai ziņojumu ar saviem secinājumiem. Pamatojoties uz 3. Attiecīgā gadījumā minētajam ziņojumam pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu. Tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus attiecībā uz augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām. Atkāpjoties no KIU, kuru pamatā esošajā portfelī ir eurozonas valstu obligācijas. EBI uzrauga Pamatojoties uz šā panta 1. Attiecīgā gadījumā Komisijas ziņojumam pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu. Atkāpjoties no šā panta pirmās daļas, 1. Tā kā ir jāizdara turpmāki grozījumi, minētā regula skaidrības, efektivitātes un lietderīguma labad būtu jāpārstrādā. Ar šo regulu Savienība apliecina savu apņēmību saglabāt stingras juridiskās prasības attiecībā uz divējāda lietojuma precēm, kā arī pastiprināt attiecīgās informācijas apmaiņu un palielināt pārredzamību. Attiecībā uz kibernovērošanas precēm dalībvalstu kompetentajām iestādēm jo īpaši būtu jāapsver risks, ka tās varētu tikt izmantotas saistībā ar iekšējām represijām vai cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību nopietnu pārkāpumu izdarīšanu.

Lai šīs personas varētu rīkoties saskaņā ar šo regulu, jāveic ar darījumiem, uz kuriem attiecas šī regula, saistītu risku novērtējums, kā to paredz iekšējās atbilstības programma IAP un kas īstenojams, veicot darījumu izvērtēšanas pasākumus, ko dēvē arī par pienācīgas rūpības principu. Šajā saistībā, izstrādājot un īstenojot IAP, ir jo īpaši jāņem vērā eksportētāju lielums un organizatoriskā struktūra.

Saistītie riski jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad kibernovērošanas preces ir īpaši izstrādātas ar mērķi darīt iespējamu ielaušanos vai padziļinātu pakešu pārbaudi informācijas un telesakaru sistēmās, lai veiktu fizisku personu slepenu novērošanu, uzraugot, izgūstot, vācot vai analizējot minēto sistēmu kriptogrāfijas investēšana domēna ieguldīšana, arī biometriskos datus. Preces, ko izmanto tikai komerciālos nolūkos, piemēram, rēķinu sagatavošanai, tirgvedībai, pakalpojumu kvalitātes, lietotāju gandarījuma vai tīkla drošības nodrošināšanai, parasti tiek uzskatītas par tādām, kas šādus riskus nerada. Šajā nolūkā dalībvalstis ir apņēmušās atbalstīt šādu kontroli, apmainoties ar informāciju savā starpā un ar Komisiju, jo īpaši attiecībā uz tehnoloģiju attīstību kibernovērošanas precēm, un modri uzraugot šādas kontroles piemērošanu, lai veicinātu apmaiņu Savienības līmenī. Šāda koordinācija būtu jāpapildina ar iniciatīvām līdzvērtīgas kontroles ieviešanai daudzpusējā līmenī, lai reakcija uz konstatēto risku būtu plašāka. Lai ierobežotu eksportētāju un dalībvalstu kompetento iestāžu administratīvo slogunoteiktiem pārsūtīšanas veidiem, piemēram, pārsūtīšanai uz mākoni, būtu jāparedz vispārējas vai visaptverošas licences vai saskaņota noteikumu interpretācija. Ir ļoti svarīgi, lai visas šādas personas apzinātos riskus, kas saistīti ar paaugstināta riska preču eksportu un ar tām saistītas tehniskās palīdzības sniegšanu.

Akadēmiskās un pētniecības iestādes jo īpaši saskaras ar konkrētām eksporta kontroles problēmām, kam par cēloni cita starpā ir to vispārējā apņēmība veicināt brīvu apmaiņu ar idejām, tas, ka to pētniecības darbs bieži ietver augstās tehnoloģijas, to organizatoriskā struktūra un to zinātnes apmaiņas starptautiskais raksturs. Dalībvalstīm un Komisijai vajadzības gadījumā būtu jāveicina akadēmiskās un pētniecības kopienas izpratne un jāsniedz tai pielāgoti norādījumi, kā risināt minētās konkrētās problēmas. Tāpēc ir lietderīgi ieviest tehniskās palīdzības definīciju un precizēt kontroli, kas piemērojama tās sniegšanai. Tādēļ ir nepieciešams arī skaidri noteikt dalībvalstu kompetentās iestādes visās kontroles situācijās. Par lēmumu pieņemšanu saistībā ar individuālajām, visaptverošajām vai valsts vispārējām eksporta atļaujām, starpniecības pakalpojumu un tehniskās palīdzības sniegšanas atļaujām, divējāda lietojuma ārpussavienības preču tranzītu un atļaujām veikt IV pielikumā uzskaitīto divējāda kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas preču pārvadājumus Savienības muitas teritorijā atbildīgas ir valstu iestādes.

Eksportētājiem, kas izmanto visaptverošās eksporta atļaujas, būtu jāīsteno IAP, ja vien kompetentā iestāde neuzskata, ka tas ir nevajadzīgi citu apstākļu dēļ, ko tā ņēmusi vērā, apstrādājot eksportētāja iesniegto pieteikumu visaptverošās eksporta atļaujas saņemšanai. Vajadzības gadījumā dalībvalstis var sniegt eksportētājiem norādījumus par vispārējo atļauju piemērošanu. Dalībvalstis arī var ieviest valsts vispārējās eksporta atļaujas zema riska eksportam, ja tās uzskata to par vajadzīgu. Dalībvalstīm būtu jāinformē Komisija un pārējās dalībvalstis arī par visiem lēmumiem atteikt atļauju eksportam, kuram, pamatojoties uz valsts kontroles sarakstu, ir vajadzīga atļauja. Lēmumiem atjaunināt eksporta kontrolei pakļauto divējāda lietojuma preču kopējo sarakstu, kas izklāstīts I pielikumā, būtu jāatbilst dalībvalstu vai Savienības saistībām un pienākumiem, kurus tās uzņēmušās kā attiecīgo starptautisko neizplatīšanas vienošanos un daudzpusēju eksporta kontroles režīmu dalībnieces vai ratificējot attiecīgus starptautiskos līgumus.

Ja I pielikuma grozījums attiecas uz divējāda lietojuma kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas, kuras ir uzskaitītas arī II vai IV pielikumā, minētos pielikumus būtu attiecīgi jāgroza. Lēmumi atjaunināt II pielikuma A līdz H sadaļā noteiktos preču un galamērķu kopējos sarakstus būtu jāpieņem, ņemot vērā vērtēšanas kritērijus, kuri izklāstīti šajā regulā.

Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti Jo kā noteikt konsultants detalizēta instrukcija ar ilustrācijām, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. Atbilstīgai informācijas apmaiņai un apspriedēm par valstu noteikumiem un lēmumiem būtu jānodrošina kontroles efektīva un konsekventa piemērošana visā Savienības muitas teritorijā.

Lēmumi atjaunināt eksporta kontrolei pakļauto divējāda lietojuma preču kopējo sarakstu, kas izklāstīts IV pielikumā, būtu jāpieņem, ņemot vērā LESD Kontrolei, ko piemēro pārvadājumiem Savienības iekšienē, būtu jāļauj Savienībai un tās dalībvalstīm izpildīt savus pienākumus saskaņā ar minētajiem nolīgumiem. Ir īpaši būtiski nodrošināt, lai divējāda lietojuma preču koordinācijas grupa un tehnisko ekspertu grupas attiecīgā gadījumā apspriestos ar eksportētājiem, starpniekiem, tehniskās palīdzības sniedzējiem un citām attiecīgām ieinteresētajām personām, uz kurām attiecas šī regula, arī ar rūpniecības nozari un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tas jo īpaši ietver pienākumu bez autora iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nepazemināt informācijas klasifikācijas līmeni vai neveikt tās deklasifikāciju.

Iestādēm arī būtu atbilstoši jāapstrādā neklasificēta sensitīva informācija vai informācija, kura tiek sniegta konfidenciāli. Šī regula nekādi neierobežo pilnvaras, kas noteiktas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksu un tā īstenošanas noteikumiem. Tāpēc ir lietderīgi izvērst dialogu un sadarbību ar trešām valstīm, lai atbalstītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā pasaulē un uzlabotu starptautisko drošību. Konkrētāk, dalībvalstīm un Komisijai būtu kā ieguldīt bitcoin un bitcoin savs ieguldījums daudzpusēju eksporta kontroles pirms ieguldīt bitcoin darbībās. Dalībvalstīm un Komisijai arī būtu jāatbalsta minētie režīmi, izstrādājot stingru eksporta kontroli kā vispārēju pamatu un modeli starptautiskai paraugpraksei un kā svarīgu instrumentu miera un stabilitātes nodrošināšanai starptautiskā mērogā. Ja visas dalībvalstis konstatē jaunu risku kibernovērošanas jomā, būtu jāsniedz ieguldījums, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus daudzpusējā līmenī. Ar šo regulu nosaka Savienības režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, starpniecības, tehniskās palīdzības, tranzīta un pārvadājumu kontrolei.

Ja saskaņā ar līgumu, uz kura pamata veic eksportu, tiesības rīkoties ar divējāda lietojuma preci ir personai, kas ir rezidents vai ir iedibinājusies ārpus Savienības muitas teritorijas, eksportētājs ir l īgumslēdzēja puse, kas ir rezidents vai ir iedibinājusies Savienības muitas teritorijā. Šajā regulā tikai papildpakalpojumu sniegšana vien nav ietverta šajā definīcijā. Papildpakalpojumi ir transports, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana, pārapdrošināšana vai vispārēji reklāmas un noieta veicināšanas pasākumi. Šīs regulas I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču eksportam ir vajadzīga atļauja. Saskaņā ar tirdzniecības staciju binārās opcijas. Šīs regulas I pielikumā neuzskaitītu divējāda lietojuma preču eksportam ir vajadzīga atļauja, ja kompetentā iestāde eksportētāju ir informējusi par to, ka attiecīgās preces kopumā vai kādas to daļas ir vai varētu būt paredzētas:. Minētā kompetentā iestāde pieņem lēmumu par to, vai uz konkrēto preču eksportu ir jāattiecina prasība saņemt atļauju.

Dalībvalsts var pieņemt vai saglabāt spēkā valsts tiesību aktus, ar ko nosaka prasību saņemt atļauju I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportam, ja eksportētājam ir pamats uzskatīt, ka attiecīgās preces kopumā vai kādas to daļas ir vai varētu būt paredzētas kādam no šā panta 1. Dalībvalsts, kas saskaņā ar 1. Dalībvalstis pienācīgi izskata informācijukas saņemta saskaņā ar 4. Lai varētu izskatīt visus spēkā esošos dalībvalstu atteikumus, gadījumos, kas attiecas uz I pielikumā neminētām divējāda lietojuma precēm, piemēro Visa informācijas apmaiņa, kas vajadzīga atbilstoši šim pantam, notiek saskaņā ar juridiskajām prasībām par personiskas informācijas, sensitīvas komercinformācijas vai aizsargātas aizsardzības, ārpolitikas vai valsts drošības informācijas aizsardzību. Šādu informācijas apmaiņu veic, izmantojot drošus elektroniskos līdzekļus, tostarp Ja eksportētājspēcpienācīgā pārbaudē gūtiem secinājumiem ir informēts, ka I pielikumā neminētas kibernovērošanas preces, ko eksportētājs gatavojas eksportēt, kopumā vai kādas to daļas ir paredzētas kādam no šā panta 1. Komisija un Padome eksportētājiem dara pieejamas vadlīnijas, kā minēts Dalībvalsts var pieņemt vai saglabāt spēkā valsts tiesību aktus, ar ko nosaka prasību saņemt atļauju I pielikumā neminētu kibernovērošanas preču eksportam, ja eksportētājam ir pamats uzskatīt, ka minētās preces kopumā vai kādas to daļas ir vai varētu būt paredzētas kādam no šā panta 1.

Dalībvalstis pienācīgi izskata informāciju, kas saņemta saskaņā ar 4. Tās informē savus muitas dienestus un citas attiecīgās valsts iestādes. Izņēmuma gadījumos dalībvalstis var lūgt minētā 30 dienu termiņa pagarinājumu. Tomēr termiņa pagarinājums nepārsniedz 30 darba dienas. Ja visas dalībvalstis paziņo cita citai un Komisijai, ka būtu jānosaka prasība saņemt atļauju pēc būtības identiskiem darījumiem, Komisija Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā publicē informāciju par kibernovērošanas precēm un attiecīgā gadījumā galamērķiem, uz kuriem attiecas prasība kriptogrāfijas tirdzniecība 7 25 99 līnijas atļauju, kā minētajā nolūkā paziņojušas dalībvalstis. Dalībvalstis vismaz reizi gadā pārskata saskaņā ar 6. Ja visas dalībvalstis paziņo cita citai un Komisijai, ka būtu jāgroza vai jāatjaunina atļaujas prasības publikācija, Komisija nekavējoties attiecīgi groza vai atjaunina informāciju, kas saskaņā ar 6.

Lai varētu izskatīt visus spēkā esošos dalībvalstu atteikumus, gadījumos, kas attiecas uz I pielikumā neminētām kibernovērošanas precēm, piemēro Šādu informācijas apmaiņu īsteno, izmantojot drošus elektroniskos līdzekļus, tostarp Kontroles paplašināšanas nolūkā dalībvalstis apsver iespēju atbalstīt to, lai preces, par kurām publicēta informācija saskaņā ar šā panta 6. Komisija sniedz to attiecīgo datu analīzi, kuri savākti saskaņā ar Šīs regulas I pielikumā uzskaitītu divējāda lietojuma preču starpniecības pakalpojumiem ir vajadzīga atļauja, ja kompetentā iestāde ir starpnieku informējusi par to, ka attiecīgās preces kopumā vai kādas to daļas ir vai varētu būt paredzētas kādam no 4. Ja starpnieks gatavojas sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar I pielikumā uzskaitītām divējāda lietojuma precēm un ir informēts par to, ka attiecīgās preces kopumā vai kādas to daļas ir paredzētas kādam no 4.

Dalībvalsts var paplašināt 1. Dalībvalsts var pieņemt vai saglabāt spēkā valsts tiesību aktus, ar ko izvirza prasību saņemt atļauju divējāda lietojuma preču starpniecības pakalpojumiem, ja starpniekam ir pamats uzskatīt, ka attiecīgās preces ir vai varētu būt paredzētas kādam no 4. Šā panta 3. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kur konkrētās preces atrodas, var aizliegt I pielikumā uzskaitīto ārpussavienības divējāda lietojuma preču tranzītu, ja šīs preces kopumā vai to daļas ir vai varētu būt paredzētas jebkuram no 4. Pirms lemt par to, vai aizliegt tranzītu, kompetentā iestāde var atsevišķos gadījumos noteikt prasību saņemt atļauju attiecībā uz konkrētu I pielikumā uzskaitītu divējāda lietojuma preču tranzītu, ja šīs preces kopumā vai to daļas ir vai varētu būt paredzētas jebkuram no 4. Tirdzniecība internetā tranzīts tiek veikts caur vairāku dalībvalstu teritoriju, šādu tranzītu caur attiecīgās valsts teritoriju var aizliegt katras tranzīta dalībvalsts kompetentā iestāde. Kompetentā iestāde var izvirzīt prasību saņemt atļauju fiziskai vai juridiskai personai vai personālsabiedrībai, kurai ir līgums ar saņēmēju trešā valstī un pilnvaras nosūtīt preces, kas šķērso Savienības muitas teritoriju.

Ja fiziskā vai juridiskā persona vai personālsabiedrība nav rezidents vai nav iedibinājusies Savienības muitas teritorijā, kompetentā iestāde var izvirzīt prasību saņemt atļauju:. Ja tehniskās palīdzības sniedzējs gatavojas sniegt tehnisko palīdzību saistībā ar I pielikumā uzskaitītām divējāda lietojuma precēm un ir informēts par to, ka attiecīgās preces kopumā vai kādas to daļas ir paredzētas kādam no 4. Šā panta 1. Dalībvalsts var pieņemt "rezerves finanšu konts" ķīniešu valodā saglabāt spēkā valsts tiesību aktus, ar ko izvirza prasību saņemt atļauju tehniskās palīdzības sniegšanai, ja tehniskās palīdzības sniedzējam, kurš gatavojas sniegt tehnisko palīdzību saistībā ar divējāda lietojuma precēm, ir pamats uzskatīt, ka attiecīgās preces ir vai varētu būt paredzētas kādam no 4. Šā panta 4. Dalībvalsts, pamatojoties uz sabiedriskās drošības vai cilvēktiesību apsvērumiem, tostarp terorisma aktu novēršanas nolūkāvar aizliegt I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportu vai izvirzīt prasību saņemt eksporta atļauju.

Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par visiem pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. Ja šāds pasākums ir valsts kontroles saraksta izveide, dalībvalstis Komisijai un pārējām dalībvalstīm paziņo arī kontrolējamo preču aprakstu. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par jebkādiem grozījumiem attiecībā uz pasākumiemkas pieņemti saskaņā ar 1. Informāciju par pasākumiem, par kuriem paziņots saskaņā ar 2. Komisija nekavējoties un visās Savienības oficiālajās valodās atsevišķi publicē dalībvalstīs spēkā esošo valstu kontroles sarakstu apkopojumu.

Komisija, līdzko saņem dalībvalsts paziņojumu par tās valsts kontroles saraksta grozījumiem, nekavējoties un visās Savienības oficiālajās valodās publicē dalībvalstīs spēkā esošo valsts kontroles sarakstu apkopojuma atjauninājumu. Šīs regulas I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportam ir vajadzīga atļauja, ja cita dalībvalsts izvirza prasību saņemt atļauju šo preču eksportam, pamatojoties uz valsts kontroles sarakstu, ko minētā dalībvalsts pieņēmusi saskaņā ar 9. Dalībvalsts, kas atsakās izsniegt atļauju, kura pieprasīta saskaņā ar 1. Dalībvalsts, kas atbilstoši šā panta 1. Pārējās dalībvalstis pienācīgi izskata minēto informāciju un informē par to savus muitas dienestus un citas attiecīgās valsts iestādes. Šīs regulas IV pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Savienības iekšienē ir vajadzīga atļauja. Uz IV pielikuma 2. Dalībvalsts var noteikt prasību saņemt atļauju citu divējāda lietojuma preču eksportam no savas teritorijas uz citu dalībvalsti gadījumos, kad pārvadājuma laikā:. Uz pārvadājuma atļauju, kas minēta 1. Gadījumos, kad divējāda lietojuma preču turpmākajam eksportam Saskaņā ar 1. Attiecīgajos komercdokumentos, kas saistīti ar I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Savienības iekšienē, skaidri norāda, ka gadījumā, ja šīs preces eksportē no Savienības muitas teritorijasuz tām attiecas kontroles pasākumi.